เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER


 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( 2561-2564)

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส


 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • งานสำนักปลัดเทศบาล (พัฒนาชุมชน)
  • งานการคลัง
  • งานกองช่าง
  • งานกองการศึกษา
  • งานสำนักปลัดเทศบาล
  • งานทะเบียนและบัตร

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • การให้บริการประชาชน
  • ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
  • ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
  • ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 • สำรวจความพึงพอใจ
  • การประเมินความพึงพอใจ

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

 • ใบลาอิเล็กทรอนิกส์

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


แหล่งท่องเที่ยวตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง แสดงทั้งหมด ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาคนดับไฟป่า . . .
19 เมษายน 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ . . . 7,200 / เปิด : 4 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซม . . .
19 เมษายน 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซม . . . 32,600 / เปิด : 14 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้สำหรับงานซ่อมแซมและพัฒนาทั่วไป . . .
07 เมษายน 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัส . . . 8,570 / เปิด : 10 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมทั่วไป . . .
07 เมษายน 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัส . . . 10,535 / เปิด : 6 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดสถานที่กิจกรรมรณรงค์ . . .
05 เมษายน 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดสถานที่กิจก . . . 7,000 / เปิด : 3 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 4 รายการ . . .
05 เมษายน 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถขุ . . . 3,639.95 / เปิด : 6 ดูเพิ่มเติม ...
  เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาคนดับไฟป่า . . .
05 เมษายน 2564 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ . . . 16,800 / เปิด : 5 ดูเพิ่มเติม ...

โซเชียลมีเดีย - Social Media

    Facebook : เพจเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แสดงทั้งหมด ...


UP TO TOP