ตราสัญลักษณ์ Tung Khao Poang (TKP)

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล , 83 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตำบลทุ่งข้าวพวง
2. ตำบลเชียงดาว
3. ตำบลแม่นะ
4. ตำบลเมืองนะ
5. ตำบลเมืองคอง
6. ตำบลปิงโค้ง
7. ตำบลเมืองงาย
• ทุ่งข้าวพวง มี 7 หมู่บ้าน
• ต.เชียงดาว มี 16 หมู่บ้าน
• แม่นะ มี 13 หมู่บ้าน
• เมืองนะ มี 14 หมู่บ้าน
• เมืองคอง มี 6 หมู่บ้าน
• ปิงโค้ง มี 16 หมู่บ้าน
• เมืองงาย มี 11 หมู่บ้าน
• 1. ตำบลทุ่งข้าวพวง Tung Khao Poang , มี 7 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า

• หมู่ 2 บ้านแม่กอน (หย่อมบ้านดอยนาหลวง , หย่อมบ้านประอู , หย่อมบ้านกะเหรี่ยง
หย่อมบ้านลีซอท่าสุด , หย่อมบ้านใหม่พัฒนา , หย่อมบ้านสันต้นเปา)

 

• หมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

• หมู่ 4 บ้านแม่จา (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ , หย่อมบ้านแม่จาน้อย , หย่อมบ้านปางเบาะ)

• หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว (หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม)

• หมู่ 6 บ้านขุนคอง (หย่อมบ้านปางกาง)

• หมู่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง

 

• 2. ตำบลเชียงดาว , มี 16 หมู่บ้าน ได้แก่

• หมู่ 1 บ้านทุ่งละคร

• หมู่ 2 บ้านดอน

• หมู่ 3 บ้านม่วงฆ้อง

• หมู่ 4 บ้านวังจ๊อม

• หมู่ 5 บ้านถ้ำ

• หมู่ 6 บ้านเชียงดาว

• หมู่ 7 บ้านดง

• หมู่ 8 บ้านแม่ก๊ะ

• หมู่ 9 บ้านทุ่งหลุก

• หมู่ 10 บ้านนาเลา

• หมู่ 11 บ้านแม่เตาะ

• หมู่ 12 บ้านโรงวัว

• หมู่ 13 บ้านทุ่งดินแดง

• หมู่ 14 บ้านหัวทุ่ง

• หมู่ 15 บ้านศรีสะอาด

• หมู่ 16 บ้านผาลาย

 

 

• 3. ตำบลแม่นะ , มี 13 หมู่บ้าน ได้แก่

• หมู่ 1 บ้านป่าบง

• หมู่ 2 บ้านแม่นะ

• หมู่ 3 บ้านจอมคีรี

• หมู่ 4 บ้านห้วยโจ้

• หมู่ 5 บ้านแม่ยะ

• หมู่ 6 บ้านสบคาบ

• หมู่ 7 บ้านสบอ้อ

• หมู่ 8 บ้านแม่อ้อใน

• หมู่ 9 บ้านปางมะโอ

• หมู่ 10 บ้านแก่งปันเต๊า

• หมู่ 11 บ้านแม่แมะ

• หมู่ 12 บ้านปางโฮ้ง

• หมู่ 13 บ้านแม่ซ้าย

 

 

• 4. ตำบลเมืองนะ , มี 14 หมู่บ้าน ได้แก่

• หมู่ 1 บ้านเมืองนะ

• หมู่ 2 บ้านแกน้อย

• หมู่ 3 บ้านนาหวาย

• หมู่ 4 บ้านโล๊ะป่าหาญ

• หมู่ 5 บ้านโป่งอาง

• หมู่ 6 บ้านน้ำรู

• หมู่ 7 บ้านห้วยใส้

• หมู่ 8 บ้านจองคำ

• หมู่ 9 บ้านไชยา

• หมู่ 10 บ้านอรุโณทัย

• หมู่ 11 บ้านหนองแขม

• หมู่ 12 บ้านหนองเขียว

• หมู่ 13 บ้านเจียจันทร์

• หมู่ 14 บ้านใหม่สามัคคี

 

• 5. ตำบลเมืองคอง , มี 6 หมู่บ้าน ได้แก่

• หมู่ 1 บ้านใหม่

• หมู่ 2 บ้านวังมะริว

• หมู่ 3 บ้านหนองบัว

• หมู่ 4 บ้านหลวง

• หมู่ 5 บ้านน้ำรู

• หมู่ 6 บ้านแม่แพลม

• 6. ตำบลปิงโค้ง , มี 16 หมู่บ้าน ได้แก่

• หมู่ 1 บ้านออน

• หมู่ 2 บ้านปางเฟือง

• หมู่ 3 บ้านแม่ป๋าม

• หมู่ 4 บ้านปางมะเยา

• หมู่ 5 บ้านไตรสภาวคาม

• หมู่ 6 บ้านหัวโท

• หมู่ 7 บ้านห้วยลึก

• หมู่ 8 บ้านปางโม่

• หมู่ 9 บ้านห้วยจะค่าน

• หมู่ 10 บ้านใหม่สามัคคี

• หมู่ 11 บ้านปางมะกง

• หมู่ 12 บ้านแม่มะกู้

• หมู่ 13 บ้านปิงโค้ง

• หมู่ 14 บ้านป่าตึงงาม

• หมู่ 15 บ้านหนองเต่า

• หมู่ 16 บ้านห้วยน้ำริน

 

 

• 7. ตำบลเมืองงาย , มี 11 หมู่บ้าน ได้แก่

• หมู่ 1 บ้านเมืองงายเหนือ

• หมู่ 2 บ้านเมืองงายใต้

• หมู่ 3 บ้านใหม่

• หมู่ 4 บ้านแม่ข้อน

• หมู่ 5 บ้านสบงาย

• หมู่ 6 บ้านหนองขะแตะ

• หมู่ 7 บ้านขุนข้อน

• หมู่ 8 บ้านสหกรณ์

• หมู่ 9 บ้านม่วงง้ม

• หมู่ 10 บ้านสัน

• หมู่ 11 บ้านหนองบัว (หย่อมบ้านโป่งขาม)

 

กลับหน้าหลัก : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่