mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจ
  • การประเมินความพึงพอใจ

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

งานแผนฯ , งานเทศบัญญัติ (PDF)

พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ งานแผนฯ , งานเทศบัญญัติ type:ขนาดไฟล์
(preview , download)
01 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2559
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:29:58: น. (1541507398)
pdf : 328.0527 (kB)


เปิด-ดาวน์โหลด

02 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2560
ปรับปรุง : 16 December 2019 12:49:18 น. *
pdf : 77.5713 (kB)


เปิด-ดาวน์โหลด

03 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2563
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:29:58 น.
pdf : 506.9229 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
04 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2557
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:30:01 น.
pdf : 851.5605 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
05 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2558
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:30:02 น.
pdf : 801.2129 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
06 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2559
ปรับปรุง : 16 December 2019 12:49:18 น. *
pdf : 77.5713 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
07 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2560
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:30:05 น.
pdf : 920.6523 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
08 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561
ปรับปรุง : 18 June 2019 14:17:04 น.
pdf : 16.4707 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
09 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
ปรับปรุง : 07 November 2018 21:49:27 น.
pdf : 825.4014 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
10 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564
ปรับปรุง : 21 October 2020 15:37:26 น.
pdf : 1.5388 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
11 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:30:11 น.
pdf : 1.4873 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
12 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:30:19 น.
pdf : 3.8188 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
13 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:30:24 น.
pdf : 2.2510 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
14 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:30:29 น.
pdf : 1.7033 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
15 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:30:37 น.
pdf : 3.2377 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:30:40 น.
pdf : 1.1428 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:30:43 น.
pdf : 1.3896 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
18 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปรับปรุง : 07 November 2018 21:07:04 น.
pdf : 2.4293 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
19 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปรับปรุง : 16 September 2019 14:26:03 น.
pdf : 6.2896 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
20 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปรับปรุง : 02 October 2020 15:13:02 น.
pdf : 7.5265 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
21 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปรับปรุง : 27 September 2021 16:07:20 น.
pdf : 2.7148 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
22 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2559
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:30:48 น.
pdf : 450.2871 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
23 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปรับปรุง : 29 January 2020 12:07:00 น.
pdf : 1.3283 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
24 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปรับปรุง : 21 October 2020 15:38:07 น.
pdf : 1.1517 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
25 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ปรับปรุง : 06 November 2018 19:30:47 น.
pdf : 1.4576 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
26 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ปรับปรุง : 19 June 2019 14:37:19 น.
pdf : 3.5651 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
27 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ปรับปรุง : 29 January 2020 12:15:25 น.
pdf : 2.0617 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
28 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ปรับปรุง : 29 January 2020 12:15:25 น.
pdf : 3.9658 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
29 รายงานผลการประชุม คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ปรับปรุง : 13 July 2020 15:44:27 น.
pdf : 3.6771 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
30 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปรับปรุง : 26 April 2021 14:17:49 น.
pdf : 2.4678 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
31 ประกาศ แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ปรับปรุง : 07 September 2021 16:55:14 น.
pdf : 2.2890 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด

*******

UP TO TOP