mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานเทศบาล

ประเภทที่ 1. ประเภทบริหารท้องถิ่น

ประเภทที่ 2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

ประเภทที่ 3. ประเภทวิชาการ

ประเภทที่ 4. ประเภททั่วไป

พิมพ์คำค้นหา :

ประเภทที่
รหัสตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
1
1101
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
pdf 225.063477 (kB)
2
2101
นักบริหารงานนทั่วไป (ต้น-สูง)
pdf 259.852539 (kB)
2
2102
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
pdf 229.698242 (kB)
2
2103
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
pdf 208.549805 (kB)
2
2104
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)
pdf 250.090820 (kB)
2
2105
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
pdf 227.693359 (kB)
2
2106
นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
pdf 194.134766 (kB)
2
2107
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
pdf 216.479492 (kB)
2
2108
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
pdf 210.729492 (kB)
2
2109
นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
pdf 210.618164 (kB)
3
3101
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 222.139648 (kB)
3
3102
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 227.293945 (kB)
3
3103
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 213.123047 (kB)
3
3104
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 208.487305 (kB)
3
3105
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 208.923828 (kB)
3
3106
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 221.202148 (kB)
3
3201
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 258.143555 (kB)
3
3202
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 235.132812 (kB)
3
3203
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 223.590820 (kB)
3
3204
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 250.724609 (kB)
3
3205
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 223.780273 (kB)
3
3206
นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 190.889648 (kB)
3
3301
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 243.392578 (kB)
3
3302
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 237.825195 (kB)
3
3303
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 177.141602 (kB)  
3
3401
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 227.218750 (kB)
3
3402
นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 214.133789 (kB)  
3
3403
นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 238.745117 (kB)  
3
3501
นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 217.646484 (kB)  
3
3601
นักวิชาการสาธาณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 247.742188 (kB)  
3
3602
พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 220.632812 (kB)  
3
3603
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 212.161133 (kB)  
3
3604
นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 179.115234 (kB)  
3
3605
แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 174.768555 (kB)  
3
3606
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 218.589844 (kB)  
3
3607
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 223.178711 (kB)  
3
3608
นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 206.971680 (kB)
3
3609
นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 207.373047 (kB)  
3
3610
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 235.505859 (kB)  
3
3611
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 192.472656 (kB)  
3
3612
เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 201.315430 (kB)  
3
3613
ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 207.304688 (kB)  
3
3614
นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 227.474609 (kB)  
3
3615
นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 219.717773 (kB)  
3
3701
วิศวกรโยธา
pdf 367.670898 (kB)  
3
3702
สถาปนิก
pdf 233.891602 (kB)
3
3703
นักผังเมือง
pdf 236.155273 (kB)  
3
3704
วิศวกรเครื่องกล
pdf 234.052734 (kB)  
3
3705
วิศวกรไฟฟ้า
pdf 235.840820 (kB)  
3
3706
วิศวกรสุขาภิบาล
pdf 230.323242 (kB)  
3
3707
นักจัดการงานช่าง
pdf 182.750000 (kB)  
3
3801
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 247.796875 (kB)  
3
3802
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 227.063477 (kB)  
3
3803
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 230.650391 (kB)  
3
3804
บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 183.878906 (kB)  
3
3805
นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 234.000000 (kB)  
3
3806
นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 209.196289 (kB)  
3
3807
นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 208.218750 (kB)  
3
3808
ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 208.881836 (kB)  
3
3809
นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 224.371094 (kB)  
3
3810
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 204.131836 (kB)
4
4101
จพง.ธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 222.816406 (kB)
4
4102
จพง.ทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 165.768555 (kB)
4
4103
จพง.เวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 154.748047 (kB)
4
4201
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
pdf 176.324219 (kB)
4
4202
เจ้าพนักงานการคลัง
pdf 190.147461 (kB)
4
4203
เจ้าพนักงานพัสดุ
pdf 171.019531 (kB)
4
4204
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
pdf 165.910156 (kB)
4
4301
จพง.ประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 162.534180 (kB)
4
4302
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 160.917969 (kB)
4
4401
จพง.การเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 156.239258 (kB)
4
4402
จพง.ประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 183.981445 (kB)
4
4403
จพง.สัตวบาล
pdf 160.777344 (kB)
4
4404
จพง.สวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 148.737305 (kB)
4
4501
จพง.วิทยาศาสตร์
pdf 131.191406 (kB)
4
4601
จพง.สาธารณสุขชุมชน
pdf 172.823242 (kB)
4
4602
พยาบาลเทคนิค
pdf 165.723633 (kB)
4
4603
จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
pdf 135.143555 (kB)
4
4604
จพง.สุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 157.697266 (kB)
4
4605
โภชนาการ
pdf 160.021484 (kB)
4
4606
จพง.รังสีการแพทย์
pdf 159.633789 (kB)
4
4607
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
pdf 128.932617 (kB)
4
4608
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
pdf 130.958008 (kB)
4
4609
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
pdf 156.338867 (kB)
4
4610
สัตวแพทย์
pdf 179.532227 (kB)
4
4701
นายช่างโยธา
pdf 163.956055 (kB)
4
4702
นายช่างเขียนแบบ
pdf 155.528320 (kB)
4
4703
นายช่างสำรวจ
pdf 156.519531 (kB)
4
4704
นายช่างผังเมือง
pdf 165.679688 (kB)
4
4705
นายช่างเครื่องกล
pdf 167.200195 (kB)
4
4706
นายช่างไฟฟ้า
pdf 161.336914 (kB)
4
4707
เจ้าพนักงานประปา
pdf 164.574219 (kB)
4
4708
นายช่างศิลป์
pdf 156.093750 (kB)
4
4709
นายช่างภาพ
pdf 134.335938 (kB)
4
4801
จพง.พัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 192.862305 (kB)
4
4802
จพง.ห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
pdf 126.005859 (kB)
4
4803
จพง.ศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 158.853516 (kB)
4
4804
จพง.เทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 169.475586 (kB)
4
4805
จพง.ป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 169.855469 (kB)

*******

 


UP TO TOP