mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานเทศบาล

ประเภทที่ 1. ประเภทบริหารท้องถิ่น

ประเภทที่ 2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

ประเภทที่ 3. ประเภทวิชาการ

ประเภทที่ 4. ประเภททั่วไป

ประเภทที่
รหัสตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
1
1101
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
pdf 225.063477 (kB)
2
2101
นักบริหารงานนทั่วไป (ต้น-สูง)
pdf 259.852539 (kB)
2
2102
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
pdf 229.698242 (kB)
2
2103
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
pdf 208.549805 (kB)
2
2104
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)
pdf 250.090820 (kB)
2
2105
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
pdf 227.693359 (kB)
2
2106
นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
pdf 194.134766 (kB)
2
2107
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
pdf 216.479492 (kB)
2
2108
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
pdf 210.729492 (kB)
2
2109
นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
pdf 210.618164 (kB)
3
3101
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 222.139648 (kB)
3
3102
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 227.293945 (kB)
3
3103
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 213.123047 (kB)
3
3104
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 208.487305 (kB)
3
3105
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 208.923828 (kB)
3
3106
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 221.202148 (kB)
3
3201
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 258.143555 (kB)
3
3202
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 235.132812 (kB)
3
3203
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 223.590820 (kB)
3
3204
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 250.724609 (kB)
3
3205
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 223.780273 (kB)
3
3206
นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 190.889648 (kB)
3
3301
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 243.392578 (kB)
3
3302
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 237.825195 (kB)
3
3303
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 177.141602 (kB)  
3
3401
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 227.218750 (kB)
3
3402
นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 214.133789 (kB)  
3
3403
นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 238.745117 (kB)  
3
3501
นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 217.646484 (kB)  
3
3601
นักวิชาการสาธาณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 247.742188 (kB)  
3
3602
พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 220.632812 (kB)  
3
3603
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 212.161133 (kB)  
3
3604
นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 179.115234 (kB)  
3
3605
แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 174.768555 (kB)  
3
3606
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 218.589844 (kB)  
3
3607
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 223.178711 (kB)  
3
3608
นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 206.971680 (kB)
3
3609
นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 207.373047 (kB)  
3
3610
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 235.505859 (kB)  
3
3611
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 192.472656 (kB)  
3
3612
เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 201.315430 (kB)  
3
3613
ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 207.304688 (kB)  
3
3614
นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 227.474609 (kB)  
3
3615
นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 219.717773 (kB)  
3
3701
วิศวกรโยธา
pdf 367.670898 (kB)  
3
3702
สถาปนิก
pdf 233.891602 (kB)
3
3703
นักผังเมือง
pdf 236.155273 (kB)  
3
3704
วิศวกรเครื่องกล
pdf 234.052734 (kB)  
3
3705
วิศวกรไฟฟ้า
pdf 235.840820 (kB)  
3
3706
วิศวกรสุขาภิบาล
pdf 230.323242 (kB)  
3
3707
นักจัดการงานช่าง
pdf 182.750000 (kB)  
3
3801
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 247.796875 (kB)  
3
3802
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 227.063477 (kB)  
3
3803
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 230.650391 (kB)  
3
3804
บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 183.878906 (kB)  
3
3805
นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 234.000000 (kB)  
3
3806
นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 209.196289 (kB)  
3
3807
นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 208.218750 (kB)  
3
3808
ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 208.881836 (kB)  
3
3809
นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
pdf 224.371094 (kB)  
3
3810
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
pdf 204.131836 (kB)
4
4101
จพง.ธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 222.816406 (kB)
4
4102
จพง.ทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 165.768555 (kB)
4
4103
จพง.เวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 154.748047 (kB)
4
4201
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
pdf 176.324219 (kB)
4
4202
เจ้าพนักงานการคลัง
pdf 190.147461 (kB)
4
4203
เจ้าพนักงานพัสดุ
pdf 171.019531 (kB)
4
4204
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
pdf 165.910156 (kB)
4
4301
จพง.ประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 162.534180 (kB)
4
4302
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 160.917969 (kB)
4
4401
จพง.การเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 156.239258 (kB)
4
4402
จพง.ประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 183.981445 (kB)
4
4403
จพง.สัตวบาล
pdf 160.777344 (kB)
4
4404
จพง.สวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 148.737305 (kB)
4
4501
จพง.วิทยาศาสตร์
pdf 131.191406 (kB)
4
4601
จพง.สาธารณสุขชุมชน
pdf 172.823242 (kB)
4
4602
พยาบาลเทคนิค
pdf 165.723633 (kB)
4
4603
จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
pdf 135.143555 (kB)
4
4604
จพง.สุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 157.697266 (kB)
4
4605
โภชนาการ
pdf 160.021484 (kB)
4
4606
จพง.รังสีการแพทย์
pdf 159.633789 (kB)
4
4607
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
pdf 128.932617 (kB)
4
4608
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
pdf 130.958008 (kB)
4
4609
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
pdf 156.338867 (kB)
4
4610
สัตวแพทย์
pdf 179.532227 (kB)
4
4701
นายช่างโยธา
pdf 163.956055 (kB)
4
4702
นายช่างเขียนแบบ
pdf 155.528320 (kB)
4
4703
นายช่างสำรวจ
pdf 156.519531 (kB)
4
4704
นายช่างผังเมือง
pdf 165.679688 (kB)
4
4705
นายช่างเครื่องกล
pdf 167.200195 (kB)
4
4706
นายช่างไฟฟ้า
pdf 161.336914 (kB)
4
4707
เจ้าพนักงานประปา
pdf 164.574219 (kB)
4
4708
นายช่างศิลป์
pdf 156.093750 (kB)
4
4709
นายช่างภาพ
pdf 134.335938 (kB)
4
4801
จพง.พัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 192.862305 (kB)
4
4802
จพง.ห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
pdf 126.005859 (kB)
4
4803
จพง.ศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 158.853516 (kB)
4
4804
จพง.เทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 169.475586 (kB)
4
4805
จพง.ป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
pdf 169.855469 (kB)

*******

 


UP TO TOP