mr.jojo modify

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER


LINK ช่องทางลัด
 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( 2561-2564)

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส


 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • งานสำนักปลัดเทศบาล (พัฒนาชุมชน)
  • งานการคลัง
  • งานกองช่าง
  • งานกองการศึกษา
  • งานสำนักปลัดเทศบาล
  • งานทะเบียนและบัตร

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • การให้บริการประชาชน
  • ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
  • ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
  • ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 • สำรวจความพึงพอใจ
  • การประเมินความพึงพอใจ

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

 • ใบลาอิเล็กทรอนิกส์

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ

พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
เรื่อง
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
1
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ : (ประจำปีงบประมาณ 2561)
pdf 732.007812 (kB)
2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน 2561) มี.ค pdf 961.152344 (kB)
เม.ย. pdf 932.944336 (kB)
มิ.ย. pdf 1.652281 (MB)
ส.ค. pdf 892.681641 (kB)
ก.ย. pdf 1.198524 (MB)
ต.ค. pdf 855.355469 (kB)
ดาวน์โหลด มี.ค.
ดาวน์โหลด เม.ย.
ดาวน์โหลด มิ.ย.
ดาวน์โหลด ส.ค.
ดาวน์โหลด ก.ย.
ดาวน์โหลด ต.ค.
3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : รายปี (ประจำปีงบประมาณ 2561)
pdf 780.435547 (kB)

*******

 


UP TO TOP