mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

งานบุคลากร


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
1
• มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานเทศบาล
- ประเภทบริหารท้องถิ่น
- ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
- ประเภทวิชาการ
- ประเภททั่วไป
2
• มาตรฐานกำหนดการทำงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
(แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description)
ปรับปรุง : 13 Jul 2020 12:13:52 น.
pdf 13.4302 (MB)
3
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 21:51:59 น.
pdf 2.0804 (MB)
4
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 22:13:27 น.
pdf 1.2018 (MB)
5
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 21:52:21 น.
pdf 1.3420 (MB)
6
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 21:52:56 น.
pdf 338.9512 (kB)
7
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 21:53:05 น.
pdf 557.3066 (kB)
8
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 21:53:14 น.
pdf 1.4643 (MB)
9
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 22:15:14 น.
pdf 4.8540 (MB)
10
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ปรับปรุง : 13 Jul 2020 15:15:21 น.
pdf 160.1738 (kB)

*******

 


UP TO TOP