mr.jojo modify

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER


LINK ช่องทางลัด
 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( 2561-2564)

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส


 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • งานสำนักปลัดเทศบาล (พัฒนาชุมชน)
  • งานการคลัง
  • งานกองช่าง
  • งานกองการศึกษา
  • งานสำนักปลัดเทศบาล
  • งานทะเบียนและบัตร

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 • การให้บริการประชาชน
  • ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
  • ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
  • ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 • สำรวจความพึงพอใจ
  • การประเมินความพึงพอใจ

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

 • ใบลาอิเล็กทรอนิกส์

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ผลการปฏิบัติงาน


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
ปรับปรุง
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
01

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  1.1 รายงานอำเภอแผนทุจริต เม.ย. 2563 รอบ 6 เดือน
Jul 2020
pdf 221.7080 (kB)
  1.2 รายงานอำเภอแผนทุจริต ต.ค. 2562 ประจำปี
Jul 2020
pdf 207.2109 (kB)
  1.3 รายงานอำเภอแผนทุจริต ต.ค. 2563 รอบ 1 ปี
Apr 2021
pdf 500.6855 (kB)
02

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  2.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (36)
Jul 2020
pdf 246.5186 (kB)
  2.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (37)
Jul 2020
pdf 73.4932 (kB)
  2.3 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Apr 2021
pdf 258.7324 (kB)
03

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  3.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (37)
Jul 2020
pdf 73.4932 (kB)
04

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  4.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Jul 2020
pdf 175.1377 (kB)
  4.2 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
Jul 2020
pdf 0.9603 (MB)
  4.3 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2563
Apr 2021
pdf 175.9150 (kB)
05

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  5.1 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ
Jul 2020
pdf 95.4082 (kB)
06

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  6.1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
Jul 2020
pdf 219.2100 (kB)
07

การมีส่วนร่วมของประชาชน

  7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
Apr 2021
pdf 1.8691 (MB)

*******

 


UP TO TOP