mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ผลการปฏิบัติงาน


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
ปรับปรุง
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
1

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  1.1 รายงานอำเภอแผนทุจริต เม.ย. 2563 รอบ 6 เดือน
Jul 2020
pdf 221.7080 (kB)
  1.2 รายงานอำเภอแผนทุจริต ต.ค. 2562 ประจำปี
Jul 2020
pdf 207.2109 (kB)
2

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  2.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (36)
Jul 2020
pdf 246.5186 (kB)
  2.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (37)
Jul 2020
pdf 73.4932 (kB)
3

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  3.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (37)
Jul 2020
pdf 73.4932 (kB)
4

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  4.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Jul 2020
pdf 175.1377 (kB)
  4.2 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
Jul 2020
pdf 0.9603 (MB)
5

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  5.1 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ
Jul 2020
pdf 95.4082 (kB)
6

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  6.1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
Jul 2020
pdf 219.2100 (kB)

*******

 


UP TO TOP