mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ผลการปฏิบัติงาน

1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
แก้ไข
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
1.1
รายงานอำเภอแผนทุจริต เม.ย. 2563 รอบ 6 เดือน
July 2020
pdf 221.7080 (kB)
1.2
รายงานอำเภอแผนทุจริต ต.ค. 2562 ประจำปี
July 2020
pdf 207.2109 (kB)

*******

 


UP TO TOP