ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...

 17 มกราคม 2567
  : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับ ... ดูเพิ่มเติม
 11 กรกฎาคม 2567 ( เปิด : 230 )
  : ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีเกินกำหนดเวลาต้องชำระเบี้ยปรับ / พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 รายละเอียด : 11 กรกฎาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (รายละเอ ... ดูเพิ่มเติม
 02 กรกฎาคม 2567 ( เปิด : 306 )
  : ตารางดำเนินการ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน Big Cleaning Day 2567
 รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ 2 กรกฎาคม 2567 (รายละเอียด PDF) ทต.ทุ่งข้าวพวง ดำเนินกา ... ดูเพิ่มเติม
 01 กรกฎาคม 2567 ( เปิด : 265 )
  : ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 กรกฎาคม 2567 วันสุดท้าย
 รายละเอียด : 1 กรกฎาคม 2567 (รายละเอียด PDF) เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประชาสัมพันธ์ ... ดูเพิ่มเติม
 26 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 269 )
  : ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เหลืออีก 6 วันสุดท้าย
 รายละเอียด : 26 มิถุนายน 2567 กองคลัง ทต.ทุ่งข้าวพวง ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภา ... ดูเพิ่มเติม
 14 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 308 )
  : ทต.ทุ่งข้าวพวง ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีผ่าน Mobile Banking
 รายละเอียด : 14 มิถุนายน 2567 PDF เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำร ... ดูเพิ่มเติม
 12 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 285 )
  : ทต.ทุ่งข้าวพวง ประชาสัมพันธ์คู่มือการประหยัดพลังงาน เพื่อประชาชน
 รายละเอียด : 12 มิถุนายน 2567 (รายละเอียด PDF) เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประชาสัมพัน ... ดูเพิ่มเติม
 03 มิถุนายน 2567 ( เปิด : 294 )
  : ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนมิถุนายน 2567
 รายละเอียด : 3 มิถุนายน 2567 ทต.ทุ่งข้าวพวง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดิน ... ดูเพิ่มเติม
 31 พฤษภาคม 2567 ( เปิด : 250 )
  : ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2567 (8)
 รายละเอียด : ประกาศ 31 พฤษภาคม 2567 (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ระงั ... ดูเพิ่มเติม
 31 พฤษภาคม 2567 ( เปิด : 246 )
  : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม ตามระเบียบข้อ 9) เดือนมิถุนายน 2567 (4)
 รายละเอียด : ประกาศ 31 พฤษภาคม 2567 (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งขาวพวง เรื่อง บัญชีร ... ดูเพิ่มเติม
 31 พฤษภาคม 2567 ( เปิด : 250 )
  : ประกาศ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1)
 รายละเอียด : ประกาศ 31 พฤษภาคม 2567 (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การระ ... ดูเพิ่มเติม
 17 พฤษภาคม 2567 ( เปิด : 250 )
  : ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2567 (3)
 รายละเอียด : ประกาศ 17 พฤษภาคม 2567 (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ระงับ ... ดูเพิ่มเติม