mr.jojo modify

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

Site Map • แผนที่เว็บ
Site Map Menu • แผนที่เว็บ • โปรดคลิก •


 • (01) หน้าแรก HOME

 • (02) ที่เที่ยวตำบลทุ่งข้าวพวง
  • > วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง
  • > วัดพระธาตุศรีสามรักษ์
  • > ดอยค้ำฟ้า
  • > จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง
  • > โครงการหลวงห้วยเป้า
  • > พระธาตุดอยปานต่าง
  • > วัดพระบาทรอยวัว
  • > พระธาตุแสงก๋า วัดกอนสุทธาวาส

 • (03) ที่เที่ยวอำเภอเชียงดาว
  • > ดอยหลวงเชียงดาว
  • > ถ้ำเชียงดาว
  • > วัดถ้ำผาปล่อง
  • > พระสถูปเมืองงาย
  • > น้ำตกศรีสังวาลย์
  • > ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว
  • > บ่อน้ำร้อนโป่งอาง
  • > ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

 • (04) โครงสร้างบุคลากร
  • > คณะผู้บริหาร
  • > สภาเทศบาล
  • > หัวหน้าส่วนราชการ
  • > สำนักปลัด
  • > กองคลัง
  • > กองช่าง
  • > กองการศึกษา

 • (05) ข้อมูลทั่วไป
  • > แผนที่เทศบาล
  • > เกี่ยวกับเทศบาลและตำบล
  • > อำนาจหน้าที่ตามหน่วยงาน
  • > วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • > แหล่งเรียนรู้ชุมชน : โรงเรียนผู้สูงอายุ : การเลี้ยงหมูหลุม
   : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมะแตก : เครื่องจักสานงานโอทอป-ปางเบาะ
   : หัตถกรรมไม้กวาดและจักสาน-แม่จา : กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย
  • > ผู้ใหญ่บ้าน , บุคคลสำคัญ , เบอร์โทรศัพท์
  • > ข้อมูลประชากร
  • > สาระน่ารู้

 • (06) สินค้าโอทอป
  • > ตะกร้าสาน
  • > น้ำมันนวดสมุนไพร
  • > เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงเป็ด
  • > กล้วยฉาบ

 • (07) ข่าวสารประกาศ
  • > ข่าวสาร จัดซื้อ - จัดจ้าง
  • > ข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์
  • > ข่าวสาร กิจกรรม

 • (08) แผนผังแสดงโครงสร้าง
  • > โครงสร้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
  • > แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
  • > โครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล
  • > โครงสร้างของกองคลัง
  • > โครงสร้างกองช่าง
  • > โครงสร้างกองการศึกษา  
  • > โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

 • (09) เว็บบอร์ด
  • > เว็บบอร์ด แสดงความคิดเห็น
  • > ร้องเรียน - ร้องทุกข์

 • (10) เอกสาร - รายงาน / ลิ้งสำคัญ
  • > แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • > แผนการใช้งบประมาณ
  • > การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • > งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • > แผนป้องกันการทุจริต
  • > มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • > คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • > คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • > ผลการปฏิบัติงาน
  • > การให้บริการประชาชน
  • > สำรวจความพึงพอใจ
  • > เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • > กฎหมายอื่นๆ
  • > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • (11) ดาวน์โหลดต่างๆ
  • > ตราสัญลักษณ์เทศบาล
  • > แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • > แบบฟอร์มต่างๆ
  • > คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • > เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • > การจัดซื้อจัดจ้าง
  • > คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  • > ผลการปฎิบัติงาน
  • > งานบริหารทรัพย์ยากรบุคคล
  • > แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  • > กฎหมายอื่นๆ พระราชบัญญัติ - ระเบียบฯ
  • > แผนผังแสดงโครงสร้าง

 • (12) แผนที่เว็บ
  • > แผนที่เว็บ : Sitemap

 • (13) ติดต่อเรา
  • > ช่องทาง : ที่ตั้งสำนักงาน
  • > ช่องทาง : โทรศัพท์ / โทรสาร
  • > ช่องทาง : โซเชียลมีเดีย - Social Media
  • > ช่องทาง : จดหมายอิเลคทรอนิกส์
  • > ช่องทาง : ฟอร์มเว็บไซต์

UP TO TOP