ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , ประกาศ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสียร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (ITA-EITภายนอก)

รายละเอียด :
(ITA-EITภายนอก)
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีส่วนได้เสียร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยสามารถเข้าไปประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โดยเป็นการตอบแบบสอบถามใน 3 ตัวชี้วัด ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที เพียงเข้าไปที่ Link : https://itas.nacc.go.th/go/eit/oan6yf
หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โทรศัพท์ : 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080 / โทรสาร : 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ
กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง) / อีเมล : saraban@tkpm.go.th
วันที่ :
01 มีนาคม 2565
ไฟล์แนบ :
:
เปิด : 216 : IP : 44.200.25.51