ข่าวสารกิจกรรม : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง : ทต.ทุ่งข้าวพวง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

รายละเอียด :
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Local Performance Assessment (LPA) ประจำปี 2564 แบบประเมิน 5 ด้าน
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง โทรศัพท์ 0-5304-5120 - 23 , 0-5304-5080
โทรสาร 0-5304-5080 ในวันและเวลาราชการ / กู้ภัย โทรศัพท์ 0-5304-5123 (24 ชั่วโมง)
อีเมล : tkp_01@hotmail.com
วันที่ :
20 กรกฏาคม 2564
ไฟล์แนบ :
:
เปิด : 79 : IP : 3.227.235.216