ท่านต้องการให้เทศบาลฯ

พัฒนาด้านใดมากที่สุด

Poll ( โหวต : 186)
การส่งเสริมอาชีพ
สาธารณูปโภค
การประชาสัมพันธ์
การคมนาคม
อื่น
ดูผลโหวต