ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...

 11 มกราคม 2566
  : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift ... ดูเพิ่มเติม
 06 ธันวาคม 2566 ( เปิด : 40 )
  : ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568
 รายละเอียด : 6 ธันวาคม 2566 (PDF) ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชี ... ดูเพิ่มเติม
 30 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 31 )
  : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2566
 รายละเอียด : 30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลต้าบลทุ่งข้าวพวง (PDF) เรื่อง บัญชีรายช ... ดูเพิ่มเติม
 30 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 24 )
  : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2566
 รายละเอียด : 30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) เรื่อง บัญชีรายชื ... ดูเพิ่มเติม
 30 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 17 )
  : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มเดือนธันวาคม 2566
 รายละเอียด : 30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) เรื่อง บัญชีรายชื ... ดูเพิ่มเติม
 30 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 19 )
  : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2566
 รายละเอียด : 30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) เรื่อง บัญชีราย ... ดูเพิ่มเติม
 29 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 69 )
  : ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต/ต่ออายุ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 รายละเอียด : 29 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ทุ่งข้าว ... ดูเพิ่มเติม
 24 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 72 )
  : ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง
 รายละเอียด : 24 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากวิสาหกิจชุมชนบ้านแม ... ดูเพิ่มเติม
 23 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 104 )
  : รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 รายละเอียด : 23 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเล ... ดูเพิ่มเติม
 23 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 99 )
  : รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 รายละเอียด : 23 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเล ... ดูเพิ่มเติม
 14 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 28 )
  : ประกาศ แต่งตั้งนักกีฬา โครงการการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) เรื่อง แต่งตั้งนักกีฬา โครงการการแข ... ดูเพิ่มเติม
 13 พฤศจิกายน 2566 ( เปิด : 107 )
  : ทต.ทุ่งข้าวพวง เปิดบริการศูนย์ One Stop Service ให้บริการประชาชน จำนวน 22 งาน
 รายละเอียด : ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2655 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จัดตั้งศูนย์บริการร่ว ... ดูเพิ่มเติม