ข่าวสารประชาสัมพันธ์ - ประกาศ แสดงทั้งหมด ...

 11 มกราคม 2566
  : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
 รายละเอียด : (PDF) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift ... ดูเพิ่มเติม
 04 เมษายน 2567 ( เปิด : 29 )
  : ประกาศ เรื่อง ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
 รายละเอียด : 4 เมษายน 2567 PDF ประกาศศูนย์ความปลอดภัยทางถนนตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ... ดูเพิ่มเติม
 03 เมษายน 2567 ( เปิด : 99 )
  : เชิญชวนประชาชนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลฯร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567
 รายละเอียด : 3 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ หรือ ... ดูเพิ่มเติม
 29 มีนาคม 2567 ( เปิด : 9 )
  : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ 2568 ที่มาลงทะเบียน มีนาคม 2567 (6)
 รายละเอียด : 29 มีนาคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) 6 เรื่อง ประกาศ บั ... ดูเพิ่มเติม
 29 มีนาคม 2567 ( เปิด : 5 )
  : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบ 2567 ที่มาลงทะเบียน มีนาคม 2567 (5)
 รายละเอียด : 29 มีนาคม 2567 ประกาศเทศบาลต้าบลทุ่งข้าวพวง (PDF) 5 เรื่อง ประกาศ บ ... ดูเพิ่มเติม
 29 มีนาคม 2567 ( เปิด : 5 )
  : ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2567 (4)
 รายละเอียด : 29 มีนาคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) 4 เรื่อง ประกาศ ระงั ... ดูเพิ่มเติม
 29 มีนาคม 2567 ( เปิด : 6 )
  : ประกาศ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (3)
 รายละเอียด : 29 มีนาคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) 3 เรื่อง ประกาศ การ ... ดูเพิ่มเติม
 29 มีนาคม 2567 ( เปิด : 5 )
  : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมตามข้อ 9) 2
 รายละเอียด : 29 มีนาคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) 2 เรื่อง ประกาศ ... ดูเพิ่มเติม
 29 มีนาคม 2567 ( เปิด : 5 )
  : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) 1
 รายละเอียด : 29 มีนาคม 2567 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (PDF) 1 เรื่อง ประกาศ บั ... ดูเพิ่มเติม
 25 มีนาคม 2567 ( เปิด : 25 )
  : ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร
 รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งข ... ดูเพิ่มเติม
 25 มีนาคม 2567 ( เปิด : 118 )
  : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ และวันเวลาสถานที่สอบ (ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 รายละเอียด : 25 มีนาคม 2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ (ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเ ... ดูเพิ่มเติม
 25 มีนาคม 2567 ( เปิด : 82 )
  : ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 2567
 รายละเอียด : 25 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อ นักเรียน/นักศึกษา ผู้มีสิทธิทำงานในช่วง ... ดูเพิ่มเติม