mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

  Site Map • แผนที่เว็บ
Site Map Menu • แผนที่เว็บ • โปรดคลิก •

(01) หน้าแรก HOME


(02) ที่เที่ยวตำบลทุ่งข้าวพวง

> วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง

> วัดพระธาตุศรีสามรักษ์

> ดอยค้ำฟ้า

> จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง

> โครงการหลวงห้วยเป้า

> พระธาตุดอยปานต่าง

> วัดพระบาทรอยวัว

> พระธาตุแสงก๋า วัดกอนสุทธาวาส


(03) ที่เที่ยวอำเภอเชียงดาว

> ดอยหลวงเชียงดาว

> ถ้ำเชียงดาว

> วัดถ้ำผาปล่อง

> พระสถูปเมืองงาย

> น้ำตกศรีสังวาลย์

> บ่อน้ำร้อนโป่งอาง

> ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ


(04) โครงสร้างบุคลากร

> คณะผู้บริหาร

> สภาเทศบาล

> หัวหน้าส่วนราชการ

> สำนักปลัดเทศบาล

> กองคลัง

> กองช่าง

> กองการศึกษา

> หน่วยตรวจสอบภายใน


(05) ข้อมูลทั่วไป

> แผนที่เทศบาล

> เกี่ยวกับเทศบาลและตำบล

> อำนาจหน้าที่ตามหน่วยงาน

> วิสัยทัศน์ พันธกิจ

> แหล่งเรียนรู้ชุมชน

> ผู้ใหญ่บ้าน , บุคคลสำคัญ , เบอร์โทรศัพท์

> ข้อมูลประชากร

> สาระน่ารู้


(06) สินค้าโอทอป

> ตะกร้าสาน

> น้ำมันนวดสมุนไพร

> เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงเป็ด

> กล้วยฉาบ


(07) แผนผังแสดงโครงสร้าง

> โครงสร้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

> แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

> โครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล

> โครงสร้างของกองคลัง

> โครงสร้างกองช่าง

> โครงสร้างกองการศึกษา  

> โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน


(08) ข่าวสารประกาศ

> ข่าวสาร จัดซื้อ - จัดจ้าง

> ข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์

> ข่าวสาร กิจกรรม


(09) เว็บบอร์ด

> เว็บบอร์ด แสดงความคิดเห็น

> ร้องเรียน - ร้องทุกข์


(10) เอกสาร - รายงาน

> แผนฯ - เทศบัญญัติ

> แผนการใช้งบประมาณ

> การจัดซื้อ จัดจ้าง

> งานบริหารทรัพยากรบุคคล

> แผนป้องกันการทุจริต

> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

> คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

> คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

> ผลการปฏิบัติงาน

> สำรวจความพึงพอใจ

> เทศบัญญัติสาธารณสุข

> กฎหมายอื่นๆ

> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


(11) ดาวน์โหลดต่างๆ

> เอกสาร - รายงาน

> กิจการสภา

> ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (Logo)

> แบบฟอร์ม-ขอโครงการ

> แบบฟอร์ม-ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (2558)

> แบบฟอร์ม-ร้องเรียนร้องทุกข์

> แบบฟอร์ม-คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

> แบบฟอร์ม-คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ

> แบบฟอร์ม-โครงการเพื่อพิจารณาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2562

> แบบฟอร์ม-รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

> แบบฟอร์ม-ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

> แบบฟอร์ม-ขออนุญาตเกี่ยวกับงานกองช่าง-ก่อสร้าง

> แบบฟอร์ม-แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2565 (แบบ งป.3) (กรณีโครงการ)


(12) E-Service

ลงทะเบียน : รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ลงทะเบียน : รับเงินเบี้ยความพิการ

ลงทะเบียน : รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ลงทะเบียน : เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด


(13) กิจการสภา

> ประกาศเรียกประชุม รายงานการประชุม 2559-2564


(14) แผนที่เว็บ

> แผนที่เว็บ : Sitemap


(15) ติดต่อเรา

> ช่องทาง : ที่ตั้งสำนักงาน

> ช่องทาง : โทรศัพท์ / โทรสาร / สายด่วนผู้บริหาร

> ช่องทาง : โซเชียลมีเดีย - Social Media

> ช่องทาง : จดหมายอิเลคทรอนิกส์

> ช่องทาง : ฟอร์มเว็บไซต์


(16) สำหรับเจ้าหน้าที่

> Back - Office


UP TO TOP