ค้นหา : หมายเลขโทรศัพท์

คณะผู้บริหาร : สภาเทศบาล : หัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

Group ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ รูป
คณะผู้บริหาร 01 นาย ศรีวอน บุญกองรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง 0861947678 นายศรีวอน 0861947678
คณะผู้บริหาร 02 นาย ประวิทย์ แสนใหม่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 0983655436 นายประวิทย์ 0983655436
คณะผู้บริหาร 03 นาง วไลพร กันทะวงค์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 0861956142 นางวไลพร 0861956142
คณะผู้บริหาร 04 นาง คณิจตา ขัตหลง รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 0987475366 นางคณิจตา 0987475366
คณะผู้บริหาร 05 นาย จันทร์รุ่ง ฐานที่ เลขานุการนายกเทศมนตรี 0918522362 นายจันทร์รุ่ง 0918522362
สภาเทศบาล 01 นาย จีระ ณ ลำพูน ประธานสภาเทศบาล 0910691252 นายจีระ 0910691252
สภาเทศบาล 02 นาย พิเนตร เรือแก้ว รองประธานสภาเทศบาล 0644810961 นายพิเนตร 0644810961
สภาเทศบาล 03 นาย วินัย อาหว่า เลขานุการ 0861143686 นายวินัย 0861143686
สภาเทศบาล 04 นางสาว เกศมนีดิ์ วรรณเรือน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0962632528 นางสาวเกศมนีดิ์ 0962632528
สภาเทศบาล 05 นาย ชัยรัตน์ ขันคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0930524032 นายชัยรัตน์ 0930524032
สภาเทศบาล 06 นาย ปรัชญา ไวยเนตร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0838235407 นายปรัชญา 0838235407
สภาเทศบาล 07 นาย พิเนตร เรือแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0644810961 นายพิเนตร 0644810961
สภาเทศบาล 08 นาง ราตรี มณีจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0811120035 นางราตรี 0811120035
สภาเทศบาล 09 นาย อุดม ทาไชย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0819514307 นายอุดม 0819514307
สภาเทศบาล 10 นาย จีระ ณ ลำพูน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0910691252 นายจีระ 0910691252
สภาเทศบาล 11 นาย ต้นเพรช ผดุงไพรพนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0933044352 นายต้นเพรช 0933044352
สภาเทศบาล 12 นางสาว มยุรี เชื้อชาติสิงขร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0843682795 นางสาวมยุรี 0843682795
สภาเทศบาล 13 นาย วินัย อาหว่า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0861143686 นายวินัย 0861143686
สภาเทศบาล 14 นาย เวียงชัย พลเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0930344034 นายเวียงชัย 0930344034
สภาเทศบาล 15 นาย อุดม วังโส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0811118663 นายอุดม 0811118663
หัวหน้าส่วนราชการ 01 นาย สฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 0819930790 นายสฤษดิ์ 0819930790
หัวหน้าส่วนราชการ 02 นางสาว ทิพย์สุดา ชัยเมืองใจ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 0895616494 นางสาวทิพย์สุดา 089-5616494 081-9509583
หัวหน้าส่วนราชการ 03 นางสาว รุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว ผู้อำนวยการกองคลัง 0864226519 นางสาวรุ่งอรุณ 0864226519
หัวหน้าส่วนราชการ 04 ว่าที่ร้อยตรี ปรัชญา อุ่นละออ ผู้อำนวยการกองช่าง 0843787595 ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา 0843787595
หัวหน้าส่วนราชการ 05 นาย สฤษดิ์ สุภาเลิศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา (ว่าง)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
0819930790 นายสฤษดิ์ 0819930790
Group ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ รูป