เอกสาร - รายงาน

ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

หัวข้อประกาศเรื่องอื่นๆ
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2566 (2566-03-31) รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
09.05 ผลการปฏิบัติงาน2566 (2566-03-31) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.-มี.ค.)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2565 (2565-11-04) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
09.06 ผลการปฏิบัติงาน2565 (2565-10-31) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2565 (2565-10-20) ประกาศใช้ / แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2565 (2565-10-18) รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ปีงบ 2565
13 งานสวัสดิการสังคมและสังคม2565 (2565-10-12) รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2565 (2565-10-05) รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
05 แผนป้องกันการทุจริต2565 (2565-09-28) ประกาศใช้ / แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2565 (2565-09-23) ประกาศใช้เทศบัญญัติ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
09.10 ผลการปฏิบัติงาน2565 (2565-04-30) รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต e-PlanNACC PlanNACC ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2565 (2565-04-30) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน-ปี พ.ศ. 2565
09.02 ผลการปฏิบัติงาน2565 (2565-04-30) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2565 (2565-04-21) รายละเอียดแนบท้ายรายงานพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2565 (2565-04-21) รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2564
09.11 ผลการปฏิบัติงาน2565 (2565-04-11) สถิติร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงาน ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2565 (2565-04-01) ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2565 (2565-04-01) มารยาทในสถานที่ทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือหลักปฏิบัติ และข้อพึ่งปฏิบัติเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2565 (2565-04-01) รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2565 (2565-04-01) การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจริยธรรมในองค์กร (Morality and Ethical Reinforcement in Public Organization)
09.02 ผลการปฏิบัติงาน2565 (2565-03-31) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09.02 ผลการปฏิบัติงาน2565 (2565-03-31) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2565 (2565-03-31) รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2565 (2565-03-31) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)
09.05 ผลการปฏิบัติงาน2565 (2565-03-31) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค. - มี.ค.)
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2565 (2565-03-01) การดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2565 (2565-03-01) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2565 (2565-03-01) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2565 (2565-02-17) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2565 (2565-02-07) รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ครั้งที่ 2 - ปีงบประมาณ 2565
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2565 (2565-02-01) กระบวนการ การจัดทำแผนงานด้าน KM ที่เหมาะสม
09.04 ผลการปฏิบัติงาน2565 (2565-01-31) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11 เทศบัญญัติสาธารณสุข2565 (2565-01-25) แบบรายงานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
02 แผนการใช้งบประมาณ (งานคลัง)2565 (2565-01-10) รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2564 (2564-11-17) ผลการติตตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการติตตามฯ
09.08 ผลการปฏิบัติงาน2564 (2564-10-31) รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
09.05 ผลการปฏิบัติงาน2564 (2564-10-31) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
09.02 ผลการปฏิบัติงาน2564 (2564-10-31) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
09.02 ผลการปฏิบัติงาน2564 (2564-10-31) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2564 (2564-10-28) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2565
09.10 ผลการปฏิบัติงาน2564 (2564-10-26) รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต e-PlanNACC e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2564 (2564-10-26) รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2564 (2564-10-19) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2564 (2564-10-15) แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-10-06) รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ครั้งที่ 1 - ปีงบประมาณ 2565
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2564 (2564-10-01) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2564
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-10-01) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (Back Office) (สำหรับเจ้าหน้าที่) ลิ้ง Link
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-10-01) ประกาศใช้ และแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-10-01) มารยาทในสถานที่ทำงาน
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-10-01) รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-10-01) วินัยของข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-10-01) นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-10-01) โครงสร้างเทศบาล แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2564 (2564-10-01) แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
09.06 ผลการปฏิบัติงาน2564 (2564-09-30) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
05 แผนป้องกันการทุจริต2564 (2564-09-30) ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)
02 แผนการใช้งบประมาณ (งานคลัง)2564 (2564-09-30) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2564 (2564-09-17) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09.09 ผลการปฏิบัติงาน2564 (2564-08-31) รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
06 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส2564 (2564-08-30) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
06 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส2564 (2564-08-30) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
06 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส2564 (2564-08-30) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
06 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส2564 (2564-08-30) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
06 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส2564 (2564-08-30) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
06 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส2564 (2564-08-30) ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
06 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส2564 (2564-08-30) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
06 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส2564 (2564-08-30) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
06 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส2564 (2564-08-30) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
06 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส2564 (2564-08-30) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
06 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส2564 (2564-08-30) ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-07-20) คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-07-20) คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-07-20) คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการของแต่ละส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-07-19) คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
09.10 ผลการปฏิบัติงาน2564 (2564-07-13) รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต e-PlanNACC e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-07-12) คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ครูเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-07-12) คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-07-12) คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-07-12) คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-07-12) คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-06-24) ประกาศเรื่อง ข้อปฏิบัติในการลงเวลามาปฏิบัติราชการ และการลาของพนักงานเทศบาลฯ พ.ศ. 2564
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-06-24) ประกาศเรื่อง ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ปี 2564
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-06-24) ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-06-07) คำสั่ง เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของนายกเทศมนตรี และมอบ หมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบริหารราชการ ของเทศบาล ให้แก่รองนายกเทศมนตรี
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2564 (2564-04-23) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543)
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติส่งเริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2540
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2534
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2534
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
12 กฎหมายอื่นๆ2564 (2564-04-22) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
09.01 ผลการปฏิบัติงาน2564 (2564-04-21) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2564
02 แผนการใช้งบประมาณ (งานคลัง)2564 (2564-04-20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563)
07 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน2564 (2564-04-20) คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
07 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน2564 (2564-04-20) คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
07 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน2564 (2564-04-20) คู่มือปฏิบัติงาน - ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
07 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน2564 (2564-04-20) คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
07 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน2564 (2564-04-20) คู่มือกำหนดราคากลาง
07 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน2564 (2564-04-20) คู่มือปฏิบัติงานรายรับ - รายจ่าย - ประจำปี
07 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน2564 (2564-04-20) คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
07 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน2564 (2564-04-20) คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
07 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน2564 (2564-04-20) คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
07 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน2564 (2564-04-20) คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
07 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน2564 (2564-04-20) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
09.02 ผลการปฏิบัติงาน2564 (2564-04-20) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
09.02 ผลการปฏิบัติงาน2564 (2564-04-20) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (37)
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-04-01) ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2564 (2564-04-01) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือนแรก ปี 2564
02 แผนการใช้งบประมาณ (งานคลัง)2564 (2564-03-31) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564)
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-03-01) การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจริยธรรมในองค์กร
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2564-03-01) สรุปการประชุมด้านการบริหารงานบุคคล ร่าง 1 มี.ค. 2564
09.04 ผลการปฏิบัติงาน2564 (2564-01-15) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2563
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2563 (2563-11-23) รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
09.10 ผลการปฏิบัติงาน2563 (2563-10-31) รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต e-PlanNACC e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
09.10 ผลการปฏิบัติงาน2563 (2563-10-31) รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต e-PlanNACC e-PlanNACC ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
09.05 ผลการปฏิบัติงาน2563 (2563-10-31) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
09.03 ผลการปฏิบัติงาน(-) (2563-10-31) (-)
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2563 (2563-10-31) แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
09.02 ผลการปฏิบัติงาน2563 (2563-10-30) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (36)
09.01 ผลการปฏิบัติงาน2563 (2563-10-30) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานอำเภอแผนทุจริต ต.ค. 2563 รอบ 1 ปี
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2563 (2563-10-20) ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2563 (2563-10-20) แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564
09.07 ผลการปฏิบัติงาน2563 (2563-10-19) การมีส่วนร่วมของประชาชน รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2563 (2563-10-01) แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2563 (2563-10-01) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายปี ปีงบประมาณ 2563
09.06 ผลการปฏิบัติงาน2563 (2563-09-30) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2563 (2563-09-30) รายงานการดำเนินการ ตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2563 (2563-09-30) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
02 แผนการใช้งบประมาณ (งานคลัง)2563 (2563-09-30) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)
09.09 ผลการปฏิบัติงาน2563 (2563-09-29) รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2563 (2563-09-22) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2563 (2563-07-10) มาตรฐานกำหนดการทำงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description)
09.04 ผลการปฏิบัติงาน2563 (2563-06-25) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2563 (2563-06-22) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2563 (2563-05-19) ประกาศทิศทางการบริหารงานบุคคล (ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล)
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2563 (2563-05-01) ประกาศเรื่อง ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ปี 2563
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2563 (2563-04-29) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
09.01 ผลการปฏิบัติงาน2563 (2563-04-14) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานอำเภอแผนทุจริต เม.ย. 2563 รอบ 6 เดือน
02 แผนการใช้งบประมาณ (งานคลัง)2563 (2563-03-31) รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563)
07 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน2563 (2563-03-16) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
09.04 ผลการปฏิบัติงาน2563 (2563-01-31) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2562 (2562-12-17) ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2562 (2562-12-03) รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
09.01 ผลการปฏิบัติงาน2562 (2562-10-31) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานอำเภอแผนทุจริต ต.ค. 2562 ประจำปี
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2562 (2562-10-07) ประกาศ แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
09.06 ผลการปฏิบัติงาน2562 (2562-09-30) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
02 แผนการใช้งบประมาณ (งานคลัง)2562 (2562-09-30) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2562 (2562-09-09) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2562 (2562-06-14) รายงานผลการประชุม คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2562 (2562-06-14) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-25) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2562
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-25) นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2562-2564)
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.ป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4805 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.เทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4804 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.ศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4803 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.ห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4802 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.พัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4801 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นายช่างภาพ
4709 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นายช่างศิลป์
4708 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล เจ้าพนักงานประปา
4707 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นายช่างไฟฟ้า
4706 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นายช่างเครื่องกล
4705 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นายช่างผังเมือง
4704 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นายช่างสำรวจ
4703 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นายช่างเขียนแบบ
4702 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นายช่างโยธา
4701 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล สัตวแพทย์
4610 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
4609 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
4607 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
4607 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.รังสีการแพทย์
4606 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล โภชนาการ
4605 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.สุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4604 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
4603 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พยาบาลเทคนิค
4602 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.สาธารณสุขชุมชน
4601 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.วิทยาศาสตร์
4501 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.สวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4404 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.สัตวบาล
4403 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.ประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4402 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.การเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4401 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4302 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.ประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4301 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4204 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล เจ้าพนักงานพัสดุ
4203 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล เจ้าพนักงานการคลัง
4202 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4201 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.เวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4103 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.ทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4102 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จพง.ธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4101 ประเภท (4) ทั่วไป
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3810 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3809 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3808 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3807 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3806 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3805 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3804 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3803 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3802 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3801 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักจัดการงานช่าง
3707 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล วิศวกรสุขาภิบาล
3706 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล วิศวกรไฟฟ้า
3705 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล วิศวกรเครื่องกล
3704 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักผังเมือง
3703 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล สถาปนิก
3702 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล วิศวกรโยธา
3701 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3615 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3614 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3613 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3612 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3611 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3610 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3609 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3608 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3607 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3606 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3605 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3604 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3603 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3602 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการสาธาณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3601 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3501 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3403 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3402 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3401 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3303 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3302 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3301 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3206 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3205 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3204 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3203 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3202 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3201 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3106 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3105 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3104 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3103 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3102 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3101 ประเภท (3) วิชาการ
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
2109 ประเภท (2) อำนวยการท้องถิ่น
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
2108 ประเภท (2) อำนวยการท้องถิ่น
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
2107 ประเภท (2) อำนวยการท้องถิ่น
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
2106 ประเภท (2) อำนวยการท้องถิ่น
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
2105 ประเภท (2) อำนวยการท้องถิ่น
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)
2104 ประเภท (2) อำนวยการท้องถิ่น
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
2103 ประเภท (2) อำนวยการท้องถิ่น
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
2102 ประเภท (2) อำนวยการท้องถิ่น
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักบริหารงานนทั่วไป (ต้น-สูง)
2101 ประเภท (2) อำนวยการท้องถิ่น
04.02 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-04-06) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
1101 ประเภท (1) บริหารท้องถิ่น
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2564 (2562-02-12) คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2562 (2562-01-11) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2561 (2561-10-31) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน ต.ค. 2561)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2561 (2561-10-16) แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2561 (2561-10-01) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : รายปี (ประจำปีงบประมาณ 2561)
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2561 (2561-09-28) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน ก.ย. 2561)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2561 (2561-09-18) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2561 (2561-09-03) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน ส.ค. 2561)
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2561 (2561-07-02) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน มิ.ย. 2561)
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2561 (2561-05-03) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน เม.ย. 2561)
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2561 (2561-04-03) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : (รายเดือน มี.ค. 2561)
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2561 (2561-04-02) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ระบบจำแนกตำแหน่ง)
03 การจัดซื้อ จัดจ้าง2560 (2560-10-26) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2560 (2560-09-29) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2560 (2560-09-18) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 แผนป้องกันการทุจริต2560 (2560-05-09) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
05 แผนป้องกันการทุจริต2560 (2560-05-09) ประกาศ และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
05 แผนป้องกันการทุจริต2560 (2560-05-09) แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2559 (2559-10-31) การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2559 (2559-10-31) ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา พ.ศ. 2559
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2559 (2559-10-12) แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2560
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2559 (2559-09-12) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
11 เทศบัญญัติสาธารณสุข2559 (2559-06-17) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2559 (2559-05-30) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2558 (2558-10-30) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2558 (2558-09-16) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
11 เทศบัญญัติสาธารณสุข2558 (2558-08-03) การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558
11 เทศบัญญัติสาธารณสุข2558 (2558-08-03) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
11 เทศบัญญัติสาธารณสุข2558 (2558-08-03) สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558
11 เทศบัญญัติสาธารณสุข2558 (2558-08-03) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
08 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ2558 (2558-07-21) คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)
08 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ2558 (2558-07-21) การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2558 (2558-06-26) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
04.01 งานทรัพยากรบุคคล2558 (2558-02-18) หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 2558
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2557 (2557-10-15) แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2558
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2557 (2557-06-30) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2556 (2556-10-30) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2559)
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2556 (2556-10-15) แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2557
01 งานแผนฯ , เทศบัญญัติ2556 (2556-06-30) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559