mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ดาวน์โหลด : เอกสาร - รายงาน : แบบฟอร์ม

พิมพ์คำค้นหา :

เผยแพร่
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)

9999-99-99

~
• เอกสาร - รายงาน

(01) » งานแผน , เทศบัญญัติ
(02) » แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งานคลัง)
(03) » การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
(04) » งานบริหารทรัพย์ยากรบุคคล
(05) » แผนป้องกันการทุจริต
(06) » มาตรการส่งเสริงความโปร่งใส
(07) » คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
(08) » คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
(09) » ผลการปฏิบัติงาน
(10) » สำรวจความพึงพอใจ
(11) » เทศบัญญัติสาธารณสุข
(12) » กฎหมายอื่นๆ

9999-99-98

~
• กิจการสภา

• กิจการสภา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

9999-99-97

~
• ตราสัญลักษณ์ (Logo โลโก้)

• Logo โลโก้ : ทต.ทุ่งข้าวพวง / กองทุนฯ / รร.บ้านห้วยเป้า / รร.ผู้สูงอายุ

2555-06-15 • แบบฟอร์ม-ขอโครงการ งบประมาณ 2556

• แบบฟอร์ม

pdf 719.4541 (kB)
2557-06-15 • แบบฟอร์ม-ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ 2558

• แบบฟอร์ม

pdf 179.2734 (kB)
2560-01-05 • แบบฟอร์ม - ร้องเรียนร้องทุกข์

• แบบฟอร์ม

pdf 411.8984 (kB)
2560-01-05 • แบบฟอร์ม-คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

• แบบฟอร์ม

pdf 63.2402 (kB)
2560-01-05 • แบบฟอร์ม-คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ

• แบบฟอร์ม

pdf 116.6973 (kB)
2561-06-12 • แบบฟอร์ม-โครงการเพื่อพิจารณาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2562

• เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

pdf 98.2393 (kB)
2560-04-15 • แบบฟอร์ม-รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• แบบฟอร์ม

pdf 26.9229 (kB)
2560-01-10

• แบบฟอร์ม-ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

• กรณีร้องขอด้วยผู้แทน , กรณีร้องขอด้วยตัวเอง , แบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ

pdf 219.7080 (kB)
2560-06-30 • แบบฟอร์ม-ขออนุญาตเกี่ยวกับงานกองช่าง-ก่อสร้าง

• ขอก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (ข.1)
• หนังสือขออนุญาตยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
• หนังสือมอบอำนาจ
• เอกสารยินยอมให้ใช้ที่ดิน

pdf 270.6650 (kB)
2564-06-15 • แบบฟอร์ม-แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2565 (แบบ งป.3)

• เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pdf 158.0205 (kB)
2565-06-01

4

• แบบฟอร์ม-แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2566 (แบบ งป.3) สำนักปลัด

• เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pdf 77.6709 (kB)
2565-06-01

3

• แบบฟอร์ม-แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2566 (แบบ งป.3) กองคลัง

• เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pdf 65.9229 (kB)
2565-06-01

2

• แบบฟอร์ม-แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2566 (แบบ งป.3) กองช่าง

• เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pdf 77.5264 (kB)
2565-06-01

1

• แบบฟอร์ม-แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2566 (แบบ งป.3) กองการศึกษา

• เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pdf 74.0811 (kB)
2565-06-10 • แบบฟอร์ม-ใบยืมอุปกรณ์กีฬาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• แบบฟอร์ม

pdf 587.5762 (kB)
2563-10-01 • แบบฟอร์ม-แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง

• เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุน ประจำปี 2564

pdf 535.2256 (kB)
2560-01-05 • แบบฟอร์ม- แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

• แบบฟอร์ม

pdf 58.0537 (kB)
2566-12-20 • แบบฟอร์ม-หนังสือมอบอำนำจยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

• แบบฟอร์ม

pdf 280.5752 (kB)
2566-12-20 • แบบฟอร์ม-หนังสือมอบอำนาจจัดการรับเบี้ยผู้สูงอายุ

• แบบฟอร์ม

pdf 83.3799 (kB)

*******

UP TO TOP