mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(12) » กฎหมายอื่นๆ


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

preview:download
01
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
pdf 406.5361 (kB)
02
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
pdf 198.4453 (kB)
03
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
pdf 257.4521 (kB)
04
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2534
pdf 239.0967 (kB)
05
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
pdf 392.1533 (kB)
06
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
pdf 288.8447 (kB)
07
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน
pdf 322.3730 (kB)
08
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
pdf 377.9980 (kB)
09
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
pdf 354.2627 (kB)
10
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
pdf 824.5615 (kB)
11
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
pdf 144.9990 (kB)
12
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
pdf 354.2627 (kB)
13
พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
pdf 186.1436 (kB)
14
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
pdf 377.9980 (kB)
15
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
pdf 136.8076 (kB)
16
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
pdf 69.7588 (kB)
17
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
pdf 119.5713 (kB)
18
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
pdf 60.6631 (kB)
19
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
pdf 2.5467 (MB)
20
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
pdf 159.0283 (kB)
21
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
pdf 289.8027 (kB)
22
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
pdf 74.4404 (kB)
23
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
pdf 1.1586 (MB)
24
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
pdf 216.5967 (kB)
25
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2534
pdf 55.4336 (kB)
26
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
pdf 56.9014 (kB)
27
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
pdf 240.3516 (kB)
28
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
pdf 140.6445 (kB)
29
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
pdf 55.4395 (kB)
30
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
pdf 52.4912 (kB)
31
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
pdf 99.2256 (kB)
32
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2540
pdf 1.1752 (MB)
33
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
pdf 824.5615 (kB)
34
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
pdf 762.7090 (kB)
35
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
pdf 2.8890 (MB)
36
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
pdf 471.9023 (kB)
37
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
pdf 1.2244 (MB)
38
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
pdf 855.5361 (kB)
39
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
pdf 304.0137 (kB)
40
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
pdf 28.8975 (kB)
41
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
pdf 1.7673 (MB)
42
พระราชบัญญัติส่งเริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
pdf 177.3691 (kB)
43
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
pdf 48.2686 (kB)
44
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
pdf 229.7607 (kB)
45
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
pdf 67.7002 (kB)
46
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
pdf 122.1182 (kB)
47
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
pdf 82.0410 (kB)
48
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558
pdf 379.7529 (kB)
49
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
pdf 354.6104 (kB)
50
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
pdf 354.6104 (kB)
51
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543)
pdf 136.7246 (kB)
52
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
pdf 151.7334 (kB)
53
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
pdf 158.6318 (kB)

*******

 


UP TO TOP