mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง


โครงสร้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เปิด - ดาวน์โหลด :   โครงสร้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (ขยาย)

• โครงสร้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

• โครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล

• โครงสร้างของกองคลัง

• โครงสร้างกองช่าง

• โครงสร้างกองการศึกษา

• โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน


• โครงสร้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขยาย


• โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขยาย


• โครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล ขยาย


• โครงสร้างของกองคลัง ขยาย


• โครงสร้างกองช่าง ขยาย


• โครงสร้างกองการศึกษา ขยาย


• โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ขยาย

------------------------------------------------------------------------

UP TO TOP