mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
เว็บบอร์ด - ร้องเรียน - ร้องทุกข์ - แสดงความคิดเห็น - ติชม

เว็บบอร์ด แสดงความคิดเห็น

ร้องเรียน / Q & A ถาม - ตอบ

แจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป

(ร้องเรียนทั่วไป)

   

ร้องเรียนการทุจริต และความประพฤติมิชอบ

(ร้องเรียนการทุจริต)

แจ้งเบาะแสรุกล้ำทางสาธารณะ

(แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ)

UP TO TOP