mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

โครงสร้างบุคลากร


คณะผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

| » คณะผู้บริหาร | » สภาเทศบาล | » หัวหน้าส่วนราชการ |
| » สำนักปลัดเทศบาล | » กองคลัง | » กองช่าง | » กองการศึกษา | » หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะผู้บริหาร

 

ค้นหา : หมายเลขโทรศัพท์ » คณะผู้บริหาร

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

โทรศัพท์ 086-1947678

นายประวิทย์ แสนใหม่

นายประวิทย์ แสนใหม่

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทรศัพท์ 098-3655436

 

นางวไลพร กันทะวงค์

นางวไลพร กันทะวงค์

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1

โทรศัพท์ 086-1956142

นายจันทร์รุ่ง ฐานที่

นายจันทร์รุ่ง ฐานที่

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทรศัพท์ 091-8522362

นางคณิจตา ขัตหลง

นางคณิจตา ขัตหลง

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2

โทรศัพท์ 098-7475366

-  


UP TO TOP