mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK สถานที่ท่องเที่ยวตำบลทุ่งข้าวพวง

1. วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง

2. วัดพระธาตุศรีสามรักษ์

3. ดอยค้ำฟ้า

4. จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง

5. โครงการหลวงห้วยเป้า

6. พระธาตุดอยปานต่าง

7. วัดพระบาทรอยวัว

8. พระธาตุแสงก๋า

UP TO TOP