mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(05) » แผนป้องกันการทุจริต


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ประกาศ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
2560-05-09
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
pdf 682.0244 (kB)
2560-05-09
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 804.3066 (kB)
2560-05-09
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
pdf 808.5918 (kB)
2564-09-30
ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)
pdf 470.9561 (kB)
2565-09-28
ประกาศใช้ / แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
pdf 689.7490 (kB)

2565-12-31

ประกาศ 2565

2564-12-31

ประกาศ 2564

2560-12-31

ประกาศ 2560


*******

 


UP TO TOP