mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(14) » การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
type:รูปแบบ

(preview:download)

O24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

1.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

File
 

2. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ 2565

File
 

3. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

File
 

4. โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

File
 

เอกสารเพิ่มเติม

 

1. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุข

Link
 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

Link
 

3. มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต

Link
 

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

Link
 

5. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย

Link
 

6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

Link
 

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่เบียดเบียนข้อเท็จจริง

Link
 

8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Link
 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

Link
 

10. การสร้างจิตสำนักให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม

Link

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

1. แจ้งหลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

File
 

2. ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

File
 

3. ประกาศมาตราการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล

File
 

4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

File
 

5. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

File
 

6. ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

File
 

7. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล

File
 

8. ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

File
 

9. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558

File
 

เอกสารเพิ่มเติม

 

1. ประกาศการรับสมัครสรรหา และเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล

Link
 

2.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ (นักพัฒนาชุมชน)

Link
 

3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ (นักทรัพยากรบุคคล)

Link
 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาล วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

Link
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
Link
 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ

Link
 

7. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Link
 

8. ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (นักทรัพยากรบุคคล) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

Link
 

9. ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ (นักพัฒนาชุมชน) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

Link
 

10. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ

Link
 

11. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ

Link

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

File
 

2. แจ้งนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

File
 

3. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

File
 

4. ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

File
 

5. แผนพัฒนาบุคลากร

File
 

6. รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ

File
 

7. เส้นทางความก้าวหน้า

File

*******

 


UP TO TOP