mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(07) » คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
01
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
pdf 169.7900 (kB)
02
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
pdf 106.8066 (kB)
03
คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
pdf 285.9971 (kB)
04
คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
pdf 392.0850 (kB)
05
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
pdf 479.9375 (kB)
06
คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
pdf 781.6338 (kB)
07
คู่มือปฏิบัติงานรายรับ - รายจ่าย - ประจำปี
pdf 1.2324 (MB)
08
คู่มือกำหนดราคากลาง
pdf 2.6502 (MB)
09
คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
pdf 4.2969 (MB)
10
คู่มือปฏิบัติงาน - ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
pdf 4.4034 (MB)
11
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
pdf 8.1115 (MB)
12
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
pdf 296.4824 (kB)
13
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : งานสวัสดิการสังคมสำนักปลัดเทศบาล
pdf 202.3564 (kB)
14
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ : งานสวัสดิการสังคมสำนักปลัดเทศบาล
pdf 198.8193 (kB)
15
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ : งานสวัสดิการสังคมสำนักปลัดเทศบาล
pdf 197.2822 (kB)

*******

 


UP TO TOP