mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน
  • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(01) » งานแผนฯ , งานเทศบัญญัติ


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ลำดับ
ประกาศ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)

ประกาศ 2566

2566-01
31 มีนาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
pdf 636.2461 (kB)

ประกาศ 2565

2565-08
04 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf 881.9414 (kB)
2565-07
20 ตุลาคม 2565 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
pdf 856.3242 (kB)
2565-06
18 ตุลาคม 2565 ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ 2565)
pdf 13.2698 (MB)
2565-05
05 ตุลาคม 2565 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf 443.0410 (kB)
2565-04
23 กันยายน 2565 ประกาศใช้เทศบัญญัติ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf 3.5003 (MB)
2565-03
31 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)
pdf 489.7744 (kB)
2565-02
31 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)
pdf 490.3369 (kB)
2565-01
17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
pdf 257.3164 (kB)

ประกาศ 2564

2564-06
17 พฤศจิกายน 2564 ผลการติตตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการติตตาม ฯ
pdf 1.3361 (MB)
2564-05
26 ตุลาคม 2564 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
pdf 5.1827 (MB)
2564-04
19 ตุลาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
pdf 3.7065 (MB)
2564-03
15 ตุลาคม 2564 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565
pdf 1.4343 (MB)
2564-02
17 กันยายน 2564 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf 2.7148 (MB)
2564-01
23 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf 2.4678 (MB)

ประกาศ 2563

2563-04
23 พฤศจิกายน 2563 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
pdf 3.9658 (MB)
2563-03
20 ตุลาคม 2563 ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการติตตามฯ
pdf 1.1517 (MB)
2563-02
20 ตุลาคม 2563 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564
pdf 1.5388 (MB)
2563-01
22 กันยายน 2563 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf 7.5265 (MB)

ประกาศ 2562

2562-06
17 ธันวาคม 2562 ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
pdf 1.3283 (MB)
2562-05
03 ธันวาคม 2562 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
pdf 2.0617 (MB)
2562-04
07 ตุลาคม 2562 ประกาศ แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
pdf 2.2890 (MB)
2562-03
09 กันยายน 2562 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf 6.2896 (MB)
2562-02
14 มิถุนายน 2562 รายงานผลการประชุม คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 3.6771 (MB)
2562-01
14 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
pdf 3.5651 (MB)

ประกาศ 2561

2561-02
16 ตุลาคม 2561 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
pdf 825.4014 (kB)
2561-01
18 กันยายน 2561 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
pdf 2.4293 (MB)

ประกาศ 2560

2560-01
18 กันยายน 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
pdf 1.3896 (MB)

ประกาศ 2559

2559-05
31 ตุลาคม 2559 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
pdf 1.4576 (MB)
2559-04
31 ตุลาคม 2559 ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา พ.ศ. 2559
pdf 450.2871 (kB)
2559-03
12 ตุลาคม 2559 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2560
pdf 920.6523 (kB)
2559-02
12 กันยายน 2559 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf 1.1428 (MB)
2559-01
30 พฤษภาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
pdf 1.7033 (MB)

ประกาศ 2558

2558-03
30 ตุลาคม 2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563)
pdf 508.5742 (kB)
2558-02
16 กันยายน 2558 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf 3.2377 (MB)
2558-01
26 มิถุนายน 2558 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
pdf 2.2510 (MB)

ประกาศ 2557

2557-02
15 ตุลาคม 2557 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2558
pdf 804.3252 (kB)
2557-01
30 มิถุนายน 2557 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
pdf 3.8188 (MB)

ประกาศ 2556

2556-03
30 ตุลาคม 2556 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2559)
pdf 328.0527 (kB)
2556-02
15 ตุลาคม 2556 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2557
pdf 851.5605 (kB)
2556-01
30 มิถุนายน 2556 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
pdf 1.4893 (MB)

*******

 


UP TO TOP