mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจ
  • การประเมินความพึงพอใจ

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

» งานบริหารทรัพย์ยากรบุคคล


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
~
• ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
- (Back Office) (สำหรับเจ้าหน้าที่)
~
• มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานเทศบาล
- ประเภทบริหารท้องถิ่น
- ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
- ประเภทวิชาการ
- ประเภททั่วไป
01
แผนผังแสดงโครงสร้าง
- โครงสร้างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษา - หน่วยตรวสอบภายใน
- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ปรับปรุง : 11 Jul 2021 20:42:55 น.
pdf 862.9512 (kB)
02
• มาตรฐานกำหนดการทำงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
(แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description)
ปรับปรุง : 13 Jul 2020 12:13:52 น.
pdf 13.4302 (MB)
03
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 21:51:59 น.
pdf 2.0804 (MB)
04
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 22:13:27 น.
pdf 1.2018 (MB)
05
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 21:52:21 น.
pdf 1.3420 (MB)
06
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 21:52:56 น.
pdf 338.9512 (kB)
07
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 21:53:05 น.
pdf 557.3066 (kB)
08
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 21:53:14 น.
pdf 1.4643 (MB)
09
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุง : 12 Jul 2020 22:15:14 น.
pdf 4.8540 (MB)
10
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ปรับปรุง : 13 Jul 2020 15:15:21 น.
pdf 160.1738 (kB)
11
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:21:52 น.
pdf 128.9053 (kB)
12
รายงานการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:22:06 น.
pdf 203.0186 (kB)
13
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:22:10 น.
pdf 882.6406 (kB)
14
วินัยของข้าราชการ
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:22:36 น.
pdf 62.7148 (kB)
15
รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:22:50 น.
pdf 125.7666 (kB)
16
มารยาทในสถานที่ทำงาน
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:22:51 น.
pdf 78.0674 (kB)
17
ประกาศทิศทางการบริหารงานบุคคล
ปรับปรุง : 26 Jun 2021 15:42:49 น.
pdf 144.1055 (kB)
18
สรุปการประชุมด้านการบริหารงานบุคคล ร่าง 1 มี.ค. 2564
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:23:14 น.
pdf 98.8369 (kB)
19
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจริยธรรมในองค์กร
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:23:20 น.
pdf 203.9541 (kB)
20
ประกาศเรื่อง ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ปี 2563
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:23:32 น.
pdf 154.9443 (kB)
21
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564
ปรับปรุง : 24 Jun 2021 11:35:30 น.
pdf 934.7705 (kB)
22
ประกาศเรื่อง ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ปี 2564
ปรับปรุง : 24 Jun 2021 11:35:50 น.
pdf 937.5635 (kB)
23
ประกาศเรื่อง ข้อปฏิบัติในการลงเวลามาปฏิบัติราชการ และการลาของพนักงานเทศบาลฯ พ.ศ. 2564
ปรับปรุง : 24 Jun 2021 11:36:13 น.
pdf 680.8848 (kB)
24
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566
ปรับปรุง : 01 Jul 2021 16:19:43 น.
pdf 10.2620 (MB)
25
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 และแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ปรับปรุง : 27 Nov 2021 11:37:27 น.
pdf 16.0834 (MB)

*******

 


UP TO TOP