mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน
  • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(04) » งานบริหารทรัพย์ยากรบุคคล


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ประกาศ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)

9999-99-99

~
• ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง Back Office
- (Back Office - สำหรับเจ้าหน้าที่)

9999-99-99

~
• มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานเทศบาล 4 ประเภท : 99 ตำแหน่ง
- ประเภทบริหารท้องถิ่น - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - ประเภทวิชาการ - ประเภททั่วไป
2564-10-01
โครงสร้างเทศบาล
ปรับปรุง : 05 Apr 2022 22:07:28 น.
pdf 862.9512 (kB)
2563-09-10
มาตรฐานกำหนดการทำงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description)
ปรับปรุง : 05 Apr 2022 22:07:45 น.
pdf 13.4302 (MB)
2562-01-11
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
ปรับปรุง : 05 Apr 2022 22:07:45 น.
pdf 2.0804 (MB)
2562-04-25
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2562-2564)
ปรับปรุง : 05 Apr 2022 22:07:52 น.
pdf 1.2018 (MB)
2562-04-25
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2562
ปรับปรุง : 05 Apr 2022 22:08:02 น.
pdf 1.3420 (MB)
2558-02-18
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 2558
ปรับปรุง : 05 Apr 2022 22:08:10 น.
pdf 338.9512 (kB)
2563-04-29
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
ปรับปรุง : 05 Apr 2022 22:08:17 น.
pdf 557.3066 (kB)
2561-04-01
การจัดการองค์ความรู้ KM (เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ระบบจำแนกตำแหน่ง)
ปรับปรุง : 05 Apr 2022 22:08:23 น.
pdf 1.4643 (MB)
2560-09-29
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563)
ปรับปรุง : 05 Apr 2022 22:08:30 น.
pdf 4.8540 (MB)
2563-06-22
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
ปรับปรุง : 05 Apr 2022 22:08:35 น.
pdf 160.1738 (kB)
2563-09-30
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:21:52 น.
pdf 128.9053 (kB)
2563-09-30
รายงานการดำเนินการ ตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:22:06 น.
pdf 203.0186 (kB)
2564-10-01
นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:22:10 น.
pdf 882.6406 (kB)
2564-10-01
วินัยของข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:22:36 น.
pdf 62.7148 (kB)
2564-10-01
รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:22:50 น.
pdf 125.7666 (kB)
2564-10-01
มารยาทในสถานที่ทำงาน
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:22:51 น.
pdf 78.0674 (kB)
2563-05-19
ประกาศทิศทางการบริหารงานบุคคล (ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล)
ปรับปรุง : 26 Jun 2021 15:42:49 น.
pdf 144.1055 (kB)
2564-03-01
สรุปการประชุมด้านการบริหารงานบุคคล ร่าง 1 มี.ค. 2564
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:23:14 น.
pdf 98.8369 (kB)
2564-03-01
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจริยธรรมในองค์กร
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:23:20 น.
pdf 203.9541 (kB)
2563-05-15
ประกาศเรื่อง ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ปี 2563
ปรับปรุง : 05 May 2021 10:23:32 น.
pdf 154.9443 (kB)
2564-06-24
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564
ปรับปรุง : 24 Jun 2021 11:35:30 น.
pdf 934.7705 (kB)
2564-06-24
ประกาศเรื่อง ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ปี 2564
ปรับปรุง : 24 Jun 2021 11:35:50 น.
pdf 937.5635 (kB)
2564-06-24
ประกาศเรื่อง ข้อปฏิบัติในการลงเวลามาปฏิบัติราชการ และการลาของพนักงานเทศบาลฯ พ.ศ. 2564
ปรับปรุง : 24 Jun 2021 11:36:13 น.
pdf 680.8848 (kB)
2564-04-01
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566
ปรับปรุง : 01 Jul 2021 16:19:43 น.
pdf 10.2620 (MB)
2563-10-01
ประกาศใช้ และแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ปรับปรุง : 27 Nov 2021 11:37:27 น.
pdf 16.0834 (MB)
2564-10-06
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ครั้งที่ 1 - ปีงบประมาณ 2565
ปรับปรุง : 22 Feb 2022 15:15:56 น.
pdf 1.8494 (MB)
2565-02-07
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ครั้งที่ 2 - ปีงบประมาณ 2565
ปรับปรุง : 22 Feb 2022 15:16:10 น.
pdf 1.9123 (MB)
2565-03-01
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ปรับปรุง : 11 Apr 2022 15:24:34 น.
pdf 330.7188 (kB)
2565-03-01
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ปรับปรุง : 11 Apr 2022 15:24:41 น.
pdf 911.1611 (kB)
2565-02-01
กระบวนการ การจัดทำแผนงานด้าน KM ที่เหมาะสม
ปรับปรุง : 11 Apr 2022 15:24:47 น.
pdf 343.7959 (kB)
2565-03-01
การดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปรับปรุง : 11 Apr 2022 15:25:03 น.
pdf 505.1895 (kB)
2565-04-01
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจริยธรรมในองค์กร (Morality and Ethical Reinforcement in Public Organization)
ปรับปรุง : 11 Apr 2022 15:25:27 น.
pdf 302.1455 (kB)
2565-04-01
รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง
ปรับปรุง : 11 Apr 2022 15:25:32 น.
pdf 113.0928 (kB)
2565-04-01
มารยาทในสถานที่ทำงาน : การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือหลักปฏิบัติ : ข้อพึ่งปฏิบัติเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง : 11 Apr 2022 15:25:37 น.
pdf 82.1133 (kB)
2565-04-01
ความมีวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ปรับปรุง : 11 Apr 2022 15:25:44 น.
pdf 63.0605 (kB)
2563-10-01
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
ปรับปรุง : 11 Apr 2022 15:28:42 น.
pdf 156.2949 (kB)
2564-07-12
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
ปรับปรุง : 15 Jun 2022 15:09:00 น.
pdf 305.7959 (kB)
2562-02-12
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ปรับปรุง : 15 Jun 2022 15:09:05 น.
pdf 230.9951 (kB)
2564-07-12
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ปรับปรุง : 15 Jun 2022 15:09:13 น.
pdf 239.9316 (kB)
2564-07-12
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ปรับปรุง : 15 Jun 2022 15:09:20 น.
pdf 218.4746 (kB)
2564-07-12
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ปรับปรุง : 15 Jun 2022 15:09:36 น.
pdf 241.2832 (kB)
2564-07-12
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ครูเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปรับปรุง : 15 Jun 2022 15:09:41 น.
pdf 197.3545 (kB)
2564-07-19
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
ปรับปรุง : 16 Jun 2022 09:42:29 น.
pdf 1.7079 (MB)
2564-07-19
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการของแต่ละส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่
ปรับปรุง : 16 Jun 2022 09:45:57 น.
pdf 1.9602 (MB)
2564-07-20
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
ปรับปรุง : 15 Jun 2022 21:05:20 น.
pdf 246.4463 (kB)
2564-07-20
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ปรับปรุง : 16 Jun 2022 09:48:23 น.
pdf 1.5015 (MB)
2564-06-07
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของนายกเทศมนตรี และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบริหารราชการ ของเทศบาล ให้แก่รองนายกเทศมนตรี
ปรับปรุง : 16 Jun 2022 09:51:39 น.
pdf 825.9375 (kB)

2565-12-31

ประกาศ 2565

2564-12-31

ประกาศ 2564

2563-12-31

ประกาศ 2563

2562-12-31

ประกาศ 2562

2561-12-31

ประกาศ 2561

2560-12-31

ประกาศ 2560

2558-12-31

ประกาศ 2558


*******

 


UP TO TOP