mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน
  • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(04 ~) » งานบริหารทรัพย์ยากรบุคคล

(มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานเทศบาล)

ประเภทที่ 1.0 ประเภทบริหารท้องถิ่น เปิด-ดาวน์โหลด 1.0

ประเภทที่ 2.0 ประเภทอำนวยการท้องถิ่น เปิด-ดาวน์โหลด 2.0

ประเภทที่ 3.0 ประเภทวิชาการ เปิด-ดาวน์โหลด 3.0

ประเภทที่ 4.0 ประเภททั่วไป เปิด-ดาวน์โหลด 4.0


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ลำดับ
ประเภทที่
รหัสตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
01
1.0
1101
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:14:02 น.
pdf 313.0664 (kB)
02
2.0
2101
นักบริหารงานนทั่วไป (ต้น-สูง)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:34:29 น.
pdf 450.1807 (kB)
03
2.0
2102
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:36:28 น.
pdf 321.8857 (kB)
04
2.0
2103
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:37:21 น.
pdf 285.7559 (kB)
05
2.0
2104
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:37:46 น.
pdf 351.5039 (kB)
06
2.0
2105
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:38:13 น.
pdf 304.1797 (kB)
07
2.0
2106
นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:38:46 น.
pdf 262.9102 (kB)
08
2.0
2107
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:39:16 น.
pdf 296.9844 (kB)
09
2.0
2108
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:39:53 น.
pdf 292.1738 (kB)
10
2.0
2109
นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:40:27 น.
pdf 288.9023 (kB)
11
3.0
3101
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:40:44 น.
pdf 302.9766 (kB)
12
3.0
3102
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:41:06 น.
pdf 316.4883 (kB)
13
3.0
3103
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:41:34 น.
pdf 303.4805 (kB)
14
3.0
3104
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:42:02 น.
pdf 287.6123 (kB)
15
3.0
3105
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:42:23 น.
pdf 286.9316 (kB)
16
3.0
3106
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:42:49 น.
pdf 304.9248 (kB)
17
3.0
3201
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:43:14 น.
pdf 362.0840 (kB)
18
3.0
3202
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:43:45 น.
pdf 327.2500 (kB)
19
3.0
3203
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:44:20 น.
pdf 312.4365 (kB)
20
3.0
3204
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:44:39 น.
pdf 346.6006 (kB)
21
3.0
3205
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:45:04 น.
pdf 315.3086 (kB)
22
3.0
3206
นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:45:27 น.
pdf 262.9297 (kB)
23
3.0
3301
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:45:46 น.
pdf 341.2529 (kB)
24
3.0
3302
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:46:10 น.
pdf 332.1260 (kB)
25
3.0
3303
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:46:58 น.
pdf 233.8135 (kB)  
26
3.0
3401
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:47:17 น.
pdf 319.8799 (kB)
27
3.0
3402
นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:47:40 น.
pdf 290.9189 (kB)  
28
3.0
3403
นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:48:04 น.
pdf 327.1250 (kB)  
29
3.0
3501
นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:48:30 น.
pdf 298.6963 (kB)  
30
3.0
3601
นักวิชาการสาธาณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:49:01 น.
pdf 352.8174 (kB)  
31
3.0
3602
พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:49:20 น.
pdf 307.0225 (kB)  
32
3.0
3603
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:49:56 น.
pdf 284.7461 (kB)  
33
3.0
3604
นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:50:16 น.
pdf 240.0586 (kB)  
34
3.0
3605
แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:50:40 น.
pdf 232.0498 (kB)  
35
3.0
3606
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:50:59 น.
pdf 305.7002 (kB)  
36
3.0
3607
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:51:27 น.
pdf 310.3242 (kB)  
37
3.0
3608
นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:51:50 น.
pdf 279.5957 (kB)
38
3.0
3609
นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:52:51 น.
pdf 281.6309 (kB)  
39
3.0
3610
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:53:26 น.
pdf 337.9912 (kB)  
40
3.0
3611
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:53:43 น.
pdf 266.1445 (kB)  
41
3.0
3612
เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:54:21 น.
pdf 278.7295 (kB)  
42
3.0
3613
ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:54:38 น.
pdf 285.5586 (kB)  
43
3.0
3614
นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:54:58 น.
pdf 322.4170 (kB)  
44
3.0
3615
นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:55:18 น.
pdf 306.1914 (kB)  
45
3.0
3701
วิศวกรโยธา
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:55:34 น.
pdf 454.3555 (kB)  
46
3.0
3702
สถาปนิก
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:55:50 น.
pdf 323.3369 (kB)
47
3.0
3703
นักผังเมือง
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:56:10 น.
pdf 325.9062 (kB)  
48
3.0
3704
วิศวกรเครื่องกล
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:56:33 น.
pdf 328.1494 (kB)  
49
3.0
3705
วิศวกรไฟฟ้า
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:56:48 น.
pdf 328.9707 (kB)  
50
3.0
3706
วิศวกรสุขาภิบาล
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:57:02 น.
pdf 321.2383 (kB)  
51
3.0
3707
นักจัดการงานช่าง
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:57:20 น.
pdf 244.9268 (kB)  
52
3.0
3801
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:57:39 น.
pdf 346.0664 (kB)  
53
3.0
3802
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:57:57 น.
pdf 317.4932 (kB)  
54
3.0
3803
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:58:13 น.
pdf 321.7734 (kB)  
55
3.0
3804
บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:58:32 น.
pdf 248.7871 (kB)  
56
3.0
3805
นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:59:04 น.
pdf 315.9375 (kB)  
57
3.0
3806
นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:59:22 น.
pdf 286.0615 (kB)  
58
3.0
3807
นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 13:59:46 น.
pdf 281.2607 (kB)  
59
3.0
3808
ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:00:06 น.
pdf 281.8516 (kB)  
60
3.0
3809
นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:00:23 น.
pdf 312.8496 (kB)  
61
3.0
3810
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:00:42 น.
pdf 275.6592 (kB)
62
4.0
4101
จพง.ธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:04:00 น.
pdf 285.7715 (kB)
63
4.0
4102
จพง.ทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:04:12 น.
pdf 222.7051 (kB)
64
4.0
4103
จพง.เวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:04:26 น.
pdf 203.2402 (kB)
65
4.0
4201
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:04:39 น.
pdf 236.3750 (kB)
66
4.0
4202
เจ้าพนักงานการคลัง
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:04:52 น.
pdf 257.7539 (kB)
67
4.0
4203
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:05:04 น.
pdf 226.1729 (kB)
68
4.0
4204
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:05:16 น.
pdf 229.2510 (kB)
69
4.0
4301
จพง.ประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:05:28 น.
pdf 224.4111 (kB)
70
4.0
4302
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:05:46 น.
pdf 221.3340 (kB)
71
4.0
4401
จพง.การเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:05:59 น.
pdf 215.7852 (kB)
72
4.0
4402
จพง.ประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:06:15 น.
pdf 246.2744 (kB)
73
4.0
4403
จพง.สัตวบาล
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:06:28 น.
pdf 217.4404 (kB)
74
4.0
4404
จพง.สวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:06:42 น.
pdf 203.0605 (kB)
75
4.0
4501
จพง.วิทยาศาสตร์
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:06:54 น.
pdf 178.3672 (kB)
76
4.0
4601
จพง.สาธารณสุขชุมชน
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:07:09 น.
pdf 238.4004 (kB)
77
4.0
4602
พยาบาลเทคนิค
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:07:27 น.
pdf 223.4834 (kB)
78
4.0
4603
จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:07:45 น.
pdf 180.4590 (kB)
79
4.0
4604
จพง.สุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:08:02 น.
pdf 215.6611 (kB)
80
4.0
4605
โภชนาการ
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:08:14 น.
pdf 215.6250 (kB)
81
4.0
4606
จพง.รังสีการแพทย์
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:08:28 น.
pdf 214.9004 (kB)
82
4.0
4607
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:08:40 น.
pdf 171.8203 (kB)
83
4.0
4608
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:08:56 น.
pdf 174.5312 (kB)
84
4.0
4609
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:09:09 น.
pdf 209.1943 (kB)
85
4.0
4610
สัตวแพทย์
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:09:22 น.
pdf 242.6064 (kB)
86
4.0
4701
นายช่างโยธา
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:09:34 น.
pdf 220.4268 (kB)
87
4.0
4702
นายช่างเขียนแบบ
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:09:50 น.
pdf 206.3369 (kB)
88
4.0
4703
นายช่างสำรวจ
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:10:02 น.
pdf 210.5947 (kB)
89
4.0
4704
นายช่างผังเมือง
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:10:18 น.
pdf 224.2627 (kB)
90
4.0
4705
นายช่างเครื่องกล
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:10:29 น.
pdf 226.9551 (kB)
91
4.0
4706
นายช่างไฟฟ้า
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:10:43 น.
pdf 217.1416 (kB)
92
4.0
4707
เจ้าพนักงานประปา
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:10:55 น.
pdf 223.9287 (kB)
93
4.0
4708
นายช่างศิลป์
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:11:16 น.
pdf 209.9863 (kB)
94
4.0
4709
นายช่างภาพ
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:11:30 น.
pdf 177.7227 (kB)
95
4.0
4801
จพง.พัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:11:44 น.
pdf 258.5371 (kB)
96
4.0
4802
จพง.ห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:11:56 น.
pdf 168.4268 (kB)
97
4.0
4803
จพง.ศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:12:10 น.
pdf 216.5068 (kB)
98
4.0
4804
จพง.เทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:12:26 น.
pdf 230.5322 (kB)
99
4.0
4805
จพง.ป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ปรับปรุง : 17 Jul 2020 14:12:40 น.
pdf 230.0361 (kB)

*******

 


UP TO TOP