mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

เกี่ยวกับเทศบาล

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

แผนที่ตั้งเทศบาล

ข้อมูลทั่วไปอำเภอเชียงดาว , ตำบลทุ่งข้าวพวง และเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

แผนที่เชียงดาว     thailandmap

อำเภอเชียงดาว

อ.เชียงดาว ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 67 กม. (สี่แยกข่วงสิงห์ - ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว)

การเดินทางสามารถใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 , 1178 , 1150

ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่พิกัด lat long 19.21'57.1"N , 98.57'52.1"E

อำเภอเชียงดาว ได้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2452

มีพื้นที่ประมาณ 2,169 ตารางกิโลเมตร, หรือ 1,355,625 ไร่ , หรือ 847 ตารางไมล์, หรือ 535,971 เอเคอร์

สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 400 เมตร

เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่าหรือสหภาพเมียนม่าร์

พื้นที่อำเภอเชียงดาว ส่วนมากเป็นป่าและเขา

ที่สำคัญเป็นป่าและเขาที่ให้กำเนิดต้นน้ำแม่ปิง

คำขวัญของอำเภอเชียงดาว “เชียงดาวชายแดน ถ้ำสวยดอยสูง พระสถูปเมืองงาย กำเนิดสายน้ำปิง”

ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา

ดอยหลวงเชียงดาว ดอยหลวงเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล , 83 หมู่บ้าน

( 7 ตำบล ได้แก่ )

1. ตำบลทุ่งข้าวพวง , มี 7 หมู่บ้าน ได้แก่

• หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า

• หมู่ 2 บ้านแม่กอน (หย่อมบ้านดอยนาหลวง , หย่อมบ้านประอู , หย่อมบ้านนาเลา ,หย่อมบ้านกะเหรี่ยง ,

หย่อมบ้านลีซอท่าสุด , หย่อมบ้านใหม่พัฒนา , หย่อมบ้านสันต้นเปา)

• หมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง

• หมู่ 4 บ้านแม่จา (หย่อมบ้านแม่จาเหนือ , หย่อมบ้านแม่จาน้อย , หย่อมบ้านปางเบาะ)

• หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว (หย่อมบ้านห้วยป่าฮ่อม)

• หมู่ 6 บ้านขุนคอง (หย่อมบ้านปางกาง)

• หมู่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง

2. ตำบลเชียงดาว , มี 16 หมู่บ้าน

3. ตำบลแม่นะ , มี 13 หมู่บ้าน

4. ตำบลเมืองนะ , มี 14 หมู่บ้าน

5. ตำบลเมืองคอง , มี 6 หมู่บ้าน

6. ตำบลปิงโค้ง , มี 16 หมู่บ้าน

7. ตำบลเมืองงาย , มี 11 หมู่บ้าน

อำเภอเชียงดาว 83 หมู่บ้าน ทั้งหมด อ่านต่อ... )

แผนที่เชียงใหม่เชียงดาว    ทางหลวง107ทางหลวง1178

อำเภอเชียงดาว มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

• ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า) และอำเภอไชยปราการ

• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไชยปราการและอำเภอพร้าว

• ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแม่แตง

• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปาย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) และอำเภอเวียงแหง

สถานที่ท่องเทียวสำคัญ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ดอยหลวงเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว

วัดถ้ำผาปล่อง

พระสถูปเมืองงาย

น้ำตกศรีสังวาลย์

ดอยอ่างขาง

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว

โป่งน้ำร้อนโป่งอาง

วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง

วัดพระธาตุศรีสามรักษ์

ดอยค้ำฟ้า

ดอยแม่ตะมานสันป่าเกี๊ยะ

จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง

โครงการหลวงบ้านห้วยเป้า

พระธาตุดอยปานต่าง

น้ำตกแม่แมะ

โครงการหลวงห้วยลึกเชียงดาว

 

โลโก้เทศบาลทุ่งข้าวพวง ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  กองทุนหลักประกันสุขภาพโลโก้
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ตราสัญลักษณ์ ( โลโก้ )

• สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ที่ตั้ง เลขที่ 9 หมู่ 7

ถนนทางหลวง 1178 (กม. ที่ 13) หมู่บ้านห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

email: tkp_01@hotmail.co.th , โทรศัพท์ 053-045120-3 , fax 053-045080

เปิดบริการทุกวัน 8.00-16.30 น. , อุบัติเหตุงานกู้ภัย โทรศัพท์ 053-045123 (24 ชั่วโมง)

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง    1178

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง   เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• การเดินทางจาก อ.เชียงดาว (ที่ว่าการอำเภอ) ใช้ทางหลวงหมายเลข 107

จนถึงทางแยกเมืองงาย ให้แยกมาทาง ทางหลวงหมายเลข 1178

จนถึงหมู่บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ 7 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง จะอยู่ติดถนนทางหลวง 1178 กม.ที่ 13

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงตั้งอยู่พิกัด lat long 19.32'03.6"N , 98.57'42.1"E

หากมาทางตัว อ.เชียงดาว จะอยู่ทางด้านขวามือของถนน ตรงข้าม วัดพระธาตุศรีสามรักษ์

ระยะทางจาก อ.เชียงดาว ถึงตำบลทุ่งข้าวพวง 21 กิโลเมตร (ที่ว่าการอำเภอ - เทศบาล)

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง   เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• การเตรียมการเกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิการของประชาชนในพื้นที่

1. รถเครนติดตั้งกระเช้า จำนวน 1 คัน , 2. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน

3. รถกู้ชีพ จำนวน 1 คัน , 4. รถ back hoe จำนวน 1 คัน

• การให้บริการงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

1. มีศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง , 2. มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

3. การให้บริการประชาสงเคราะห์ผู้สูงอายุ , 4. การให้บริการประชาสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

5. การให้บริการประชาสงเคราะห์คนพิการ

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 3 คน

ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี , ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี , เลขานุการนายกเทศมนตรี

สภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 11 คน

ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาล , รองประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด

• จำนวนบุคลากรเทศบาล

สำนักปลัด 30 คน , กองคลัง 11 คน , กองช่าง 12 คน , กองการศึกษา 42 คน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

แผนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ,Thung Khao Phuang , Chiang Mai

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงพิกัด lat long 19.32'04.2"N , 98.57'41.8"E

แผนที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
Map Thung Khao Phuang Sub District Administration Organization
www.tkpm.go.th Thung Khao Phuang, Chiang dao Chiang Mai | Map By Google

ข้อมูลทั่วไปตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    แผนที่เชียงดาวทุ่งข้าวพวง

คำขวัญตำบลทุ่งข้าวพวง : สูงสุดยอดดอยค้ำฟ้า..เด่นสง่าพระธาตุมอญจิ่ง..เป็นทางผ่านสายน้ำปิง..เลิศล้ำยิ่งวัฒนธรรม

ต.ทุ่งข้าวพวง ได้แยกออกจาก ต.เมืองงาย มาเป็นตำบลทุ่งข้าวพวงเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2526

มีกำนันประจำตำบลคนแรกคือ นายศรีนวล พิณสุวรรณ พ.ศ.2526 - 2537

คนที่ 2 คือ นายสมบูรณ์ ไวยเนตร พ.ศ. 2531 - พ.ศ.2549 , คนที่ 3 คือ นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

คนที่ 4 ปัจจุบัน คือ นายประเทือง ประทุม (โทรศัพท์ 081-9607151)

ข้อมูลอาชีพของตำบล : อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน - ทำไร่และรับจ้างทั่วไป

การเดินทางจาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถึง ต.ทุ่งข้าวพวง ระยะทาง 88 กิโลเมตร (สี่แยกข่วงสิงห์ ถึง เทศบาล)

การเดินทางใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 , ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178

ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งข้าวพวงปัจจุบัน , แผนที่พิกัด lat long , และจำนวนประชากร (พ.ค.2563)


หมู่บ้าน (Village no.) ,

แผนที่ (Go LinkMap)

สถิติบ้าน (หลัง)

ชาย (M)

หญิง (F)
ชาย (M) + หญิง (F)

ผู้ใหญ่บ้าน

รูป (photo)

โทรศัพท์ (tel.)

หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า
451
1,132
1,003
2,135
นายเติง ขัตหลง
089-8509970
หมู่ 2 บ้านแม่ก๋อน
499
758
689
1,447
นายอินทร บุญยศ
081-1112624
หมู่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวง
588
1,201
1,300
2,501
นายประเทือง ประทุม (กำนัน)
081-9607151
หมู่ 4 บ้านแม่จา
627
1,004
991
1,995
นายคาชิต อะเต๋า
091-0702245
หมู่ 5 บ้านห้วยทรายขาว
390
643
627
1,270
นายนคร บุญกองรัตน์
081-9615611
หมู่ 6 บ้านขุนคอง
321
543
612
1,155
นายไตรภพ เลิศวรพล
081-1112373
หมู่ 7 บ้านห้วยตีนตั่ง
98
124
122
246
นางสุจิรา แสงปัน
093-2421759
รวม
2,980
5,405
5,344
10,749
-
-
-
รวมสถิติบ้าน : 2980 หลัง , รวมชาย : 5405 คน , รวมหญิง : 5344 คน ,
รวมชาย หญิง : 10749 คน (พ.ค.2563)

ตำบลทุ่งข้าวพวง   เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ภูมิประเทศ ตำบลทุ่งข้าวพวง

ตำบลทุ่งข้าวพวง มีพื้นที่ประมาณ 224.5 ตารางกิโลเมตร , หรือ 140,313 ไร่ , หรือ 87.6 ตารางไมล์ , หรือ 55,475 เอเคอร์

มี แม่น้ำปิง ไหลผ่าน เหมาะกับการประกอบอาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับด้วยภูเขา

• ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่

ทุ่งข้าวพวงเชียงดาว   บ้านทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

ข้อมูลวัด สำนักสงฆ์ ภายในตำบลทุ่งข้าวพวง - ที่ตั้ง , โบสถ์

1. วัดห้วยเป้า • ที่ตั้ง บ้านห้วยเป้า

2. วัดแม่ก๋อน • ที่ตั้ง บ้านแม่ก๋อน

3. วัดนันติยาราม ( วัดทุ่งข้าวพวง ) • ที่ตั้ง บ้านทุ่งข้าวพวง

4. วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง • ที่ตั้ง บ้านทุ่งข้าวพวง

5. วัดศรีรัฐวนาราม ( วัดแม่จา ) • ที่ตั้ง บ้านแม่จา

6. วัดสว่างมงคล ( วัดห้วยทรายขาว ) • ที่ตั้ง บ้านห้วยทรายขาว ( บ้านทุ่งข้าวหลวง )

7. สำนักสงฆ์บ้านขุนคอง • ที่ตั้ง บ้านขุนคอง (ติดกับ ร.ร.บ้านขุนคอง) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1322

8. วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ ( วัดห้วยตีนตั่ง ) • ที่ตั้ง บ้านห้วยตีนตั่ง

วัดพระธาตุุุุดอยมอญจิ่งเขียงดาว   วัดพระธาตุุุุดอยมอญจิ่งเขียงดาว

โรงเรียนในตำบลทุ่งข้าวพวง - ที่ตั้ง

1. โรงเรียนบ้านห้วยเป้า (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง บ้านห้วยเป้า หมู่ 1

2. โรงเรียนบ้านแม่กอนใน (สพฐ.) • ที่ตั้ง บ้านแม่กอนใน หมู่ 2

3. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง (สพฐ.) • ที่ตั้ง บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ 3

4. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว (สพฐ.) • ที่ตั้ง บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5

5. โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง (สพฐ.) • ที่ตั้ง บ้านขุนคอง หมู่ 6

6. โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง บ้านขุนคอง หมู่ 6

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า   โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลทุ่งข้าวพวง - ที่ตั้ง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : โรงเรียนบ้านแม่กอน (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง บ้านแม่กอนใน

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : บ้านทุ่งข้าวพวง (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง บ้านทุ่งข้าวพวง

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง บ้านห้วยทรายขาว

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง , และสาขาแม่จาเหนือ (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง บ้านขุนคอง , แม่จาเหนือ

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (สังกัดเทศบาล) • ที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง บ้านห้วยตีนตั่ง

สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน

1. ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงปางเบาะ • ที่ตั้งหย่อมบ้านปางเบาะ บ้านแม่จา ต.ทุ่งข้าวพวง

2. ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงห้วยป่าฮ้อม • ที่ตั้งหย่อมบ้านห้วยป่าฮ้อม บ้านห้วยทรายขาว ต.ทุ่งข้าวพวง

3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทุ่งข้าวพวง (กศน.ตำบลทุ่งข้าวพวง) • ที่ตั้ง บ้านห้วยตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง

ทุ่งข้าวพวงเชียงดาว    ทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

สถานที่ท่องเทียวสำคัญภายในตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โครงการหลวงบ้านห้วยเป้า • ที่ตั้ง บ้านห้วยเป้า หมู่ 1

พระธาตุดอยปานต่าง • ที่ตั้ง บ้านห้วยเป้า หมู่ 1

วัดพระธาตุดอยมอญจิ่ง • ที่ตั้ง บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ 3

ดอยค้ำฟ้า • ที่ตั้ง บ้านขุนคอง หมู่ 6

จุดชมวิวบ้านทุ่งข้าวพวง • ที่ตั้ง บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ 7

วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ • ที่ตั้ง บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ 7


*****

UP TO TOP