mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน
  • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(06) » มาตรการส่งเสริงความโปร่งใส


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ประกาศ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

preview:download
2566-04-01
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
pdf 127.6836 (kB)
2566-04-01
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
pdf 244.3223 (kB)
2566-04-01
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
pdf 122.5762 (kB)
2566-04-01
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
pdf 216.3809 (kB)
2566-04-01
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
pdf 159.7607 (kB)
2566-04-01
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
pdf 4.0517 (MB)
2566-04-01
5. หลักเกณฑ์การให้คุณโทษ
pdf 96.7090 (kB)
2566-04-01
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
pdf 371.7461 (kB)
2566-04-01
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
pdf 2.5256 (MB)
2566-04-03
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf 1.7430 (MB)
2566-04-03
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล
pdf 782.8193 (kB)
2566-04-03
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 118.5830 (kB)
2566-04-03
คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 207.4219 (kB)
2566-04-03
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 1.4560 (MB)
2566-04-03
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
pdf 90.6416 (kB)
2566-04-03
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
pdf 90.8525 (kB)
2566-04-03
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
pdf 95.4463 (kB)
2566-04-03
แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
pdf 3.9624 (MB)

2566-04-04

2566-04-03
รายงานผลการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
pdf 6.4208 (MB)
2564-08-30
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
pdf 107.6211 (kB)
2564-08-30
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
pdf 120.5625 (kB)
2564-08-30
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
pdf 437.3945 (kB)
2564-08-30
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
pdf 117.0332 (kB)
2564-08-30
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
pdf 220.8330 (kB)
2564-08-30
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
pdf 123.5566 (kB)
2564-08-30
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
pdf 137.6094 (kB)
2564-08-30
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
pdf 200.6055 (kB)
2564-08-30
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
pdf 136.0859 (kB)
2564-08-30
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
pdf 221.4980 (kB)
2564-08-30
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 146.9043 (kB)

2566-12-31

ประกาศ 2566

2564-12-31

ประกาศ 2564


*******

 


UP TO TOP