mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(13) » งานสวัสดิการสังคมและสังคม

พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ประกาศ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

preview:download
2567-05-31
ข้อมูลเชิงสถิติคนพิการ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เดือนพฤษภาคม 2567
pdf 93.8340 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-05-31
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567
pdf 238.9648 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-05-31
New ประกาศ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 139.8662 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-05-31
New ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ตามระเบียบฯ ข้อ 9
pdf 102.5098 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-05-31
New ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 184.5332 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-05-17
New ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 144.0049 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-04-30
New ประกาศ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 151.1973 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-04-30
New ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 156.9727 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-04-30
New ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอาย ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนเดือน เมษายน 2567
pdf 120.3027 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-04-30
New ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน 2567
pdf 138.2852 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-03-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ 2568 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม 2567
pdf 133.3389 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-03-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบ 2567 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม 2567
pdf 116.8740 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-03-29
ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 158.7080 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-03-29
ประกาศ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2567
pdf 152.4717 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-03-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ 2567 (เพิ่มเติม) ที่มิสิทธิรับเงินเพิ่ม ประจำเดือนเมษายน 2567 ตามระเบียบข้อ 9
pdf 133.8164 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-03-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ 2567 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือนมีนาคม 2567
pdf 124.7412 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-02-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ 2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2567 ตามระเบียบข้อ 9
pdf 121.5283 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-02-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ 2567 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
pdf 114.4551 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-02-29
ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2567
pdf 169.1973 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-02-29
ประกาศ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2567
pdf 158.0635 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-02-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบ 2567 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
pdf 119.3857 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-02-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบ 2568 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
pdf 146.8174 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-02-29
ประกาศ รายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพ (29)
pdf 165.1016 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-02-19
ประกาศ รายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพ (19)
pdf 177.1289 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-01-31
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการปีงบ 2568 ที่มาลงทะเบียนเดือนมกราคม 2567
pdf 192.5713 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-01-31
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการปีงบ 2567 ที่มาลงทะเบียนเดือนมกราคม 2567
pdf 122.8320 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-01-31
ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 161.0156 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-01-31
ประกาศ ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 130.2363 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-01-31
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (เพิ่มเติม) ตามระเบียบฯ ข้อ 9
pdf 106.2881 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-12-28
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2567 เพิ่มเติม ตามระเบียบข้อ 9
pdf 973.4834 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-12-28
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2568 ที่มาลงทะเบียนธันวาคม 2566
pdf 1.3463 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-12-28
ประกาศ ถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบ 2567
pdf 529.8438 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-12-28
ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง รายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ
pdf 512.0762 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-12-28
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ความพิการ ประจำปีงบ 2567 ที่มาลงทะเบียนธันวาคม 2566
pdf 347.9766 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-12-28
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2567 ที่มาลงทะเบียนธันวาคม 2566
pdf 418.1523 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-12-20
แบบฟอร์ม - หนังสือมอบอำนาจจัดการรับเบี้ยผู้สูงอายุ
pdf 83.3799 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-12-20
แบบฟอร์ม - หนังสือมอบอำนำจยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
pdf 280.5752 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-11-30
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียน เดือนพฤศจิกายน 2566
pdf 388.6279 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-11-30
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียน เดือนพฤศจิกายน 2566
pdf 363.9385 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-11-30
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม เดือนธันวาคม 2566 ตามระเบียบข้อ 9
pdf 405.3018 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-11-30
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 ที่มาลงทะเบียน เดือนพฤศจิกายน 2566
pdf 470.5020 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-10-31
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม เดือนพฤศจิกายน 2566 ตามระเบียบข้อ 9
pdf 427.1895 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-10-31
ประกาศ ถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2567
pdf 442.1025 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-10-31
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2568 ที่มาลงทะเบียน เดือนตุลาคม 2566
pdf 372.1562 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-10-31
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2566
pdf 402.8730 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-11-01
ประกาศ รายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพ
pdf 509.1855 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-10-20
ประกาศ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ส่งเสริ่ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 1.0218 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-10-20
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 894.2393 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-10-02
ประกาศ การรับยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 850.6025 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-09-29
ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 482.2783 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-09-29
ประกาศ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
pdf 405.4756 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-09-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน 2566
pdf 363.1133 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-09-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน 2566
pdf 376.4688 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-08-31
ประกาศ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีเสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2566
pdf 565.3115 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-09-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 0.9764 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-09-29
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 6.2769 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-06-02
รายงานการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 1.4992 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-06-02
รายงานการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (2566-06-02)
pdf 474.5273 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-05-03
รายงานการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (2566-05-03)
pdf 445.1914 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-04-24
รายงานการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (2566-04-24)
pdf 487.8301 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-03-27
แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน Barthel ADL index ของผู้สูงอายุ) ปีงบประมาณ 2566
pdf 748.0918 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2565-10-12
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1)
pdf 724.4941 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2565-10-12
รายงานฐานข้อมูลคนพิการุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (2)
pdf 359.7490 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2567-12-31

ประกาศ 2567

2566-12-31

ประกาศ 2566

2565-12-31

ประกาศ 2565*******

 


UP TO TOP