mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(13) » งานสวัสดิการสังคมและสังคม

พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ประกาศ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

preview:download
2566-06-02
รายงานการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
pdf 1.0990 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-06-02
รายงานการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (2566-06-02)
pdf 474.5273 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-05-03
รายงานการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (2566-05-03)
pdf 445.1914 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-04-24
รายงานการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (2566-04-24)
pdf 487.8301 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2565-10-12
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
pdf 1.0990 (MB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2566-09-31

ประกาศ 2565*******

 


UP TO TOP