mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(11) » งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ประกาศ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

preview:download
2558-08-03
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
pdf 212.5010 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2558-08-03
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558
pdf 136.1143 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2558-08-03
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
pdf 212.5889 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2558-08-03
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558
pdf 165.6328 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2559-06-17
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
pdf 334.8662 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2565-01-25
แบบรายงานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 484.3340 (kB)

เปิด-ดาวน์โหลด

2565-06-15
รายงานผลการสำรวจตลาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 829.5557 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2565-09-26
ประกาศใช้ และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง: การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565
pdf 875.4121 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2565-09-26
ประกาศใช้ และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง: การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565
pdf 681.1436 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2565-11-09
NEW บันทึกข้อความ รายงานผลการสำราจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน / ชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
pdf 221.0635 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2565-10-03
NEW นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
pdf 682.7373 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-03-13
บันทึกข้อความ ผลการดำเนินการสำรวจน้ำเสีย ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
pdf 86.3105 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-04-27
ประกาศ เรื่อง นโยบาย / มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
pdf 61.1982 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-04-27
ประกาศ กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุรี่
pdf 62.3516 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2566-01-15
NEW ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
pdf 233.3037 (kB)
เปิด-ดาวน์โหลด
2567-03-25
ประกาศใช้ และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2567
pdf 1.5048 (MB)
เปิด-ดาวน์โหลด

2567-12-31

ประกาศ 2567

2566-12-31

ประกาศ 2566

2565-12-31

ประกาศ 2565

2559-12-31

ประกาศ 2559

2558-12-31

ประกาศ 2558*******

 


UP TO TOP