mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(02) » แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งานคลัง)


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ประกาศ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
2563-09-30
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
(ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)
pdf 124.7910 (kB)
2563-03-31
รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563)
pdf 190.7471 (kB)
2562-09-30
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562)
pdf 267.4795 (kB)
2564-09-30
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
(ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)
pdf 168.7578 (kB)
2564-04-20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563)
pdf 338.2139 (kB)
2564-03-31
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2564
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564)
pdf 186.3018 (kB)
2565-01-10
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564
pdf 129.2598 (kB)

2565-12-31

ประกาศ 2565

2564-12-31

ประกาศ 2564

2563-12-31

ประกาศ 2563

2562-12-31

ประกาศ 2562


*******

 


UP TO TOP