mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจ
  • การประเมินความพึงพอใจ

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

» ผลการปฏิบัติงาน


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
ปรับปรุง
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
01

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  1.1 รายงานอำเภอแผนทุจริต เม.ย. 2563 รอบ 6 เดือน
Jul 2020
pdf 221.7080 (kB)
  1.2 รายงานอำเภอแผนทุจริต ต.ค. 2562 ประจำปี
Jul 2020
pdf 207.2109 (kB)
  1.3 รายงานอำเภอแผนทุจริต ต.ค. 2563 รอบ 1 ปี
Apr 2021
pdf 500.6855 (kB)
  1.4 รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2564
Apr 2021
pdf 525.8711 (kB)
02

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  2.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (36)
Jul 2020
pdf 246.5186 (kB)
  2.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (37)
Jul 2020
pdf 73.4932 (kB)
  2.3 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Apr 2021
pdf 258.7324 (kB)
  2.4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Apr 2021
pdf 73.5322 (kB)
  2.5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Apr 2021
pdf 246.6260 (kB)
03

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  3.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (37)
Jul 2020
pdf 73.4932 (kB)
04

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  4.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Jul 2020
pdf 175.1377 (kB)
  4.2 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
Jul 2020
pdf 0.9603 (MB)
  4.3 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2563
Apr 2021
pdf 175.9150 (kB)
05

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  5.1 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Jul 2020
pdf 95.4082 (kB)
  5.2 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Apr 2021
pdf 60.9346 (kB)
06

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  6.1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Jul 2020
pdf 219.2100 (kB)
  6.2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Apr 2021
pdf 257.3203 (kB)
07

การมีส่วนร่วมของประชาชน

  7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
Apr 2021
pdf 1.8691 (MB)
08

รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  8.1 รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
Apr 2021
pdf 33.4678 (kB)
09

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

  9.1 ผลคะแนน ประจำปีงบประมาณ 2563
Jul 2021
pdf 3.0485 (MB)
  9.2 ผลคะแนน ประจำปีงบประมาณ 2564
Oct 2021
pdf 5.7425 (MB)
10

รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-PlanNACC

  10.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
Jul 2021
pdf 368.4883 (kB)
  10.2 ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
Jul 2021
pdf 961.4727 (kB)
  10.3 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
Jul 2021
pdf 368.4805 (kB)

*******

 


UP TO TOP