mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(09) » ผลการปฏิบัติงาน


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
09.1

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

1. แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
pdf 117.2402 (kB)
09.2

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (36)
pdf 246.5186 (kB)
  2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (37)
pdf 73.4932 (kB)
  3. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf 258.7324 (kB)
  4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf 73.5322 (kB)
  5. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf 246.6260 (kB)
  6. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf 245.0625 (kB)
  7. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf 73.2207 (kB)
  8. รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf 69.0684 (kB)
  9. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตแลประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
pdf 73.1973 (kB)
  10. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
pdf 246.2715 (kB)
11. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pdf 58.6553 (kB)
12. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
pdf 114.5059 (kB)
09.3

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

  1. สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
pdf 2.1011 (MB)
2. สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
pdf 106.2314 (kB)
09.4

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
pdf 175.1377 (kB)
  2. คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
pdf 0.9603 (MB)
  3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf 175.9150 (kB)
  4. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf 274.0635 (kB)
  5. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf 275.4697 (kB)
  6. รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf 72.6689 (kB)
  7. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
pdf 4.8978 (MB)
  8. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf 275.2334 (kB)
9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf 2.1936 (MB)
10. รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf 94.1689 (kB)
09.5

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  1. สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf 95.4082 (kB)
  2. สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf 60.9346 (kB)
  3. สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf 60.1660 (kB)
  4. สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
pdf 680.4971 (kB)
5. สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
pdf 248.3311 (kB)
09.6

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
pdf 219.2100 (kB)
  2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf 257.3203 (kB)
  3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf 255.3828 (kB)
  4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf 4.8978 (MB)
09.7

การมีส่วนร่วมของประชาชน

  1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 1.8691 (MB)
09.8

รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  1. รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
pdf 33.4678 (kB)
09.9

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

  1. ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563
pdf 3.0485 (MB)
  2. ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
pdf 5.7425 (MB)
3. ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565
pdf 7.8168 (MB)
09.10

รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-PlanNACC

  1. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
pdf 368.4883 (kB)
  2. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
pdf 961.4727 (kB)
  3. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
pdf 368.4805 (kB)
  4. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
pdf 1.1218 (MB)
  5. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
pdf 1.4365 (MB)
  6. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
pdf 0.9917 (MB)
  7. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
pdf 725.1465 (kB)
8. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
pdf 285.9014 (kB)
09.11

สถิติร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ

  1. รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก
pdf 382.7090 (kB)
  2. รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก
pdf 442.3740 (kB)
3. รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน
pdf 269.4873 (kB)
09.12

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2567)
pdf 195.6045 (kB)

*******

 


UP TO TOP