mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน
  • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(09) » ผลการปฏิบัติงาน


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ลำดับ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)
09.1

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

  1. รายงานอำเภอแผนทุจริต เม.ย. 2563 รอบ 6 เดือน
pdf 221.7080 (kB)
  2. รายงานอำเภอแผนทุจริต ต.ค. 2562 ประจำปี
pdf 207.2109 (kB)
  3. รายงานอำเภอแผนทุจริต ต.ค. 2563 รอบ 1 ปี
pdf 500.6855 (kB)
  4. รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2564
pdf 525.8711 (kB)
09.2

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (36)
pdf 246.5186 (kB)
  2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (37)
pdf 73.4932 (kB)
  3. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf 258.7324 (kB)
  4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf 73.5322 (kB)
  5. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf 246.6260 (kB)
  6. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf 245.0625 (kB)
  7. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf 73.2207 (kB)
  8. รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf 69.0684 (kB)
  9. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตแลประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
pdf 73.1973 (kB)
  10. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
pdf 246.2715 (kB)
09.3

(-)

09.4

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
pdf 175.1377 (kB)
  2. คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
pdf 0.9603 (MB)
  3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf 175.9150 (kB)
  4. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf 274.0635 (kB)
  5. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf 275.4697 (kB)
  6. รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf 72.6689 (kB)
7. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
pdf 4.8978 (MB)
8. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf 275.2334 (kB)
09.5

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  1. สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf 95.4082 (kB)
  2. สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf 60.9346 (kB)
  3. สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf 60.1660 (kB)
4. สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf 680.4971 (kB)
09.6

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
pdf 219.2100 (kB)
  2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf 257.3203 (kB)
  3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf 255.3828 (kB)
4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf 4.8978 (MB)
09.7

การมีส่วนร่วมของประชาชน

  1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 1.8691 (MB)
09.8

รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  1. รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
pdf 33.4678 (kB)
09.9

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

  1. ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563
pdf 3.0485 (MB)
  2. ผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
pdf 5.7425 (MB)
09.10

รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-PlanNACC

  1. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
pdf 368.4883 (kB)
  2. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน
pdf 961.4727 (kB)
  3. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
pdf 368.4805 (kB)
  4. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
pdf 1.1218 (MB)
  5. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
pdf 1.4365 (MB)
6. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
pdf 5.7401 (MB)
7. E-PlaNACC ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
pdf 725.1465 (kB)
09.11

สถิติร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ

  1. รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565
pdf 382.7090 (kB)
2. รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566
pdf 442.3740 (kB)
09.12

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

1. สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
pdf 2.1011 (MB)

*******

 


UP TO TOP