mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน
  • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(04 ~) » งานบริหารทรัพย์ยากรบุคคล

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ : Back Office - สำหรับเจ้าหน้าที่


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ลำดับ
หัวข้อ
type:ขนาดไฟล์
ดูเพิ่มเติม
Link
01
~ การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
: www.odloc.go.th
Link
02
ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย
: www.dla.go.th
Link
03
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ ที่ใช้ในการบริหาร
: www.info.dla.go.th
Link
04
~ ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
:
Link
05
ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
: www.tkpm.go.th/แผนผังแสดงโครงสร้าง
Link
06
ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร
: www.lhr.dla.go.th/hr
Link
07
~ ระบบสารสนเทศ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
:
Link
08
~ ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ
:
Link
09
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
: ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ Back Office
09.1 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
: www.laas.go.th
Link
09.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (E-plan)
: www.e-plan.dla.go.th
Link
09.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท . (INFO)
: www.info.dla.go.th
Link
09.4 ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (LHR)
: www.lhr.dla.go.th
Link
09.5 ~ ระบบสารสนเทศข้อมูล Competincy ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)
: Competincy
Link
09.6 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง (Welfare)
: www.welfare.dla.go.th
Link
09.7 ระบบสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น (Lec)
: www.lec.dla.go.th
Link
09.8 ~ ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
: (SIS)
Link
09.9 ~ ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)
: (CCIS)
Link
09.10 E-Office เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
: E-Office : www.tkpm.go.th/E-Office
Link
09.11 E-Mail เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
: E-Mail : www.tkpm.go.th/E-Mail
Link
09.12 ใบลาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
: Forms : ใบลาอิเล็กทรอนิกส์
Link
10
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้
:   ผ่านสื่อโซเซลมีเดีย : www.facebook.com/เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
Link

*******

 


UP TO TOP