mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

โครงสร้างบุคลากร


คณะผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

บุคลากร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

นางวไลพร กันทะวงค์

นางวไลพร กันทะวงค์

รองนายกเทศมนตรี

นายโสภณ ติหวิ่ง

นายโสภณ ติหวิ่ง

รองนายกเทศมนตรี

นายจันทร์รุ่ง ฐานที่

นายจันทร์รุ่ง ฐานที่

เลขานุการนายกเทศมนตรีUP TO TOP