mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

โครงสร้างบุคลากร


สภาเทศบาล

สมามาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

| » คณะผู้บริหาร | » สภาเทศบาล | » หัวหน้าส่วนราชการ |
| » สำนักปลัดเทศบาล | » กองคลัง | » กองช่าง | » กองการศึกษา | » หน่วยตรวจสอบภายใน

สภาเทศบาล

ค้นหา : หมายเลขโทรศัพท์ » สภาเทศบาล

นายจีระ ณ ลำพูน

นายจีระ ณ ลำพูน

ประธานสภาเทศบาล

โทรศัพท์ 091-0691252

นายพิเนตร เรือแก้ว

นายพิเนตร เรือแก้ว

รองประธานสภาเทศบาล

โทรศัพท์ 064-4810961

นายวินัย  อาหว่า

นายวินัย อาหว่า

เลขานุการ

โทรศัพท์ 086-1143686

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาวเกศมนีดิ์  วรรณเรือน

นางสาวเกศมนีดิ์ วรรณเรือน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 096-2632528

นายชัยรัตน์  ขันคำ

นายชัยรัตน์ ขันคำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 093-0524032

นายปรัชญา  ไวยเนตร

นายปรัชญา ไวยเนตร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 083-8235407

 

นายพิเนตร เรือแก้ว

นายพิเนตร เรือแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 064-4810961

นางราตรี มณีจันทร์ 0811120035

นางราตรี มณีจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 081-1120035

นายอุดม ทาไชย

นายอุดม ทาไชย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 081-9514307

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายจีระ ณ ลำพูน

นายจีระ ณ ลำพูน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 091-0691252

นายต้นเพรช ผดุงไพรพนา

นายต้นเพรช ผดุงไพรพนา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 093-3044352

นางสาวมยุรี เชื้อชาติสิงขร

นางสาวมยุรี เชื้อชาติสิงขร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 084-3682795

 

นายวินัย อาหว่า

นายวินัย อาหว่า

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 086-1143686

นายเวียงชัย พลเยี่ยม

นายเวียงชัย พลเยี่ยม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 093-0344034

นายอุดม วังโส

นายอุดม วังโส

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 081-1118663


UP TO TOP