mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

โครงสร้างบุคลากร


สภาเทศบาล

สมามาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

บุคลากร

ประธานสภาเทศบาล
 

นายจีระ ณ ลำพูน

นายจีระ ณ ลำพูน

ประธานสภาเทศบาล

โทรศัพท์ 081-8856105 , 091-0691252

 

นางณัฎฐพร ท้าวแก้ว

นางณัฎฐพร ท้าวแก้ว

รองประธานสภาเทศบาล

โทรศัพท์ 081-7469991

 

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

เลขานุการ

โทรศัพท์ 081-9930790 , 091-0691253

สมามาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายนิคม บุญยารัตน์

นายจีระ ณ ลำพูน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 081-8856105 , 091-0691252

นางณัฎฐพร ท้าวแก้ว

นางณัฎฐพร ท้าวแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 081-7469991

นางจินดา แข็งธัญญกิจ

นางจินดา แข็งธัญญกิจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 098-0846927

นายสุภาพ แก้วมนัส

นายสุภาพ แก้วมนัส

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 086-1189229

นายจีระ ณ ลำพูน

นายนิคม บุญยารัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 095-5212696 , 089-2622608

นางคณิจตา ขัตหลง

นางคณิจตา ขัตหลง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

โทรศัพท์ 081-7644940 , 098-7475366

สมามาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอุดม วังโส

นายอุดม วังโส

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 081-1118663 , 090-3188786

นางสาวชัญญานุต เย็นใจ

นางสาวชัญญานุต เย็นใจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 090-3192230 , 062-2796554

นางสาวมยุรี เชื้อชาติสิงขร

นางสาวมยุรี เชื้อชาติสิงขร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 084-3682795

นายสุขคำ จันทร์แก้ว

นายสุขคำ จันทร์แก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 089-9513865

นางบานเย็น พลเยี่ยม

นางบานเย็น พลเยี่ยม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

โทรศัพท์ 081-1687039 , 093-0375237

(ว่าง)

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 UP TO TOP