mr.jojo modify

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

โครงสร้างบุคลากร


กองการศึกษา

กองการศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

บุคลากร

กองการศึกษา
 

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (ว่าง)

(นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

 

นางสาวรักชนก มูลเมฆ

นางสาวรักชนก มูลเมฆ

นักวิชาการศึกษา

นายนภัสรพี มนัสวินวิทย์

นายนภัสรพี มนัสวินวิทย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกัลญภัค ต๊ะยศ

นางสาวกัลญภัค ต๊ะยศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุภาพิชญ์ อภิชัย เพสตาน่า

นางสาวสุภาพิชญ์ อภิชัย เพสตาน่า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุพัฒน์ สมบูรณ์

นายสุพัฒน์ สมบูรณ์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางสาวลักขณา ปานหมอก

นางสาวลักขณา ปานหมอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุภัสสร นันตา

นางสาวสุภัสสร นั่นตา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา ปัญญาแปง ปภาวัชรมิตร

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา ปภาวัชรมิตร

พนักงานจ้างทั่วไป

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

นางสาวศิริมนัส แสงงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้า (ว่าง)

(นางสาวศิริมนัส แสงงาม ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้า)

นางสาวศิริมนัส แสงงาม

นางสาวศิริมนัส แสงงาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายจะแล จะพือ

นายจะแล จะพือ

ครูชำนาญการ

นายพัดชัย จรูญทวีชัยกุล

นายพัดชัย จรูญทวีชัยกุล

ครูชำนาญการ

นางสาวอรทัย แสนชัย

ครู

นายนิธิวิทย์ เผ่าพงศ์เมธา

ครู

นายเอกพันธ์ พรมวังขวา

ครู

นางสาวชญาน์นันท์ อัครัชพงศ์

ครู

นายจักรกฤษณ์ สมบูรณ์

ครูผู้ช่วย

(ว่าง)

ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)

(ว่าง)

ครูผู้ช่วย (พละ)

*

นางสาวกานต์ทิวา แสนสำราญ

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายเกตุ สุบัว

นักการภารโรง

นางทองสุข รอบรู้

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ช่วยราชการ

*

นางสาวสุภาวดี จอกทา

ครูจ้างเหมา

*

นายพินิจ ประทุมทอง

ครูจ้างเหมา

นางสาวภัทรพร จูจันทร์

ครูจ้างเหมา

*

นางสาวอรุณวรรณ คำฝั้น

ครูจ้างเหมา

*

นางสาวชุติมน มีชัยสุขเกษม

ครูจ้างเหมา

โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง

นางนภีภรณ์ ปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง (ว่าง)

(นางนภีภรณ์ ปัญญา ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง)

นางนภีภรณ์ ปัญญา

นางนภีภรณ์ ปัญญา

ครูชำนาญการ

(ว่าง)

ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)

(ว่าง)

ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)

นายปวิณวัชร บุญมา

นายปวิณวัชร บุญมา

ภารโรง

นายณัฐวุฒิ มุงเมือง

นายณัฐวุฒิ มุงเมือง

ครูจ้างเหมา

นางสาวกนกวรรณ อนันท์

นางสาวกนกวรรณ อนันท์

ครูจ้างเหมา

นางสาวศิริมา บรรพตดิลก

นางสาวศิริมา บรรพตดิลก

ครูจ้างเหมา

นางสาวบัวคำ  จองทา

นางสาวบัวคำ จองทา

ครูจ้างเหมา

นางสาวอาบวารี อาริ

นางสาวอาบวารี อาริ

ธุรการจ้างเหมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน (หมู่ 2)

นางภิรมย์ ขุนน้ำ

นางภิรมย์ ขุนน้ำ

ครู

นางสาวปราถนา เชียงจันทร์

นางสาวปราถนา เชียงจันทร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง (หมู่ 3)

นางสาวจันทร์จิรา หลู่จิ่ง

นางสาวจันทร์จิรา หลู่จิ่ง

ครู

(ว่าง)

ครูผู้ช่วย

นางสาวจุรีรัตน์  ใจคำ

นางสาวจุรีรัตน์ ใจคำ

ครูจ้างเหมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาเหนือ (หมู่ 4)

นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ

นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ

ครู

 

นางอำภา ทองสิทธิ์

นางอำภา ทองสิทธิ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว (หมู่ 5)

นางแวว ไชยมงคล

นางแวว ไชยมงคล

ครู

นางสาวปรียานุช จเลมุนิล

นางสาวปรียานุช จเลมุนิล

ครูจ้างเหมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (หมู่ 7)

นางสาวชุติกาญจน์ กะหลิ่ง

นางสาวชุติกาญจน์ กะหลิ่ง

ครู

(ว่าง)

(ว่าง)

ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทกานต์ นันตา

นางสาวจันทกานต์ นั่นตา

ผู้ดูแลเด็ก

(ว่าง)

(ว่าง)

ครูจ้างเหมา

UP TO TOP