mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจ
  • การประเมินความพึงพอใจ

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

โครงสร้างบุคลากร


กองการศึกษา

กองการศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

กองการศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

| » คณะผู้บริหาร | » สภาเทศบาล | » หัวหน้าส่วนราชการ | » สำนักปลัด | » กองคลัง | » กองช่าง | » กองการศึกษา |

กองการศึกษา

 

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (ว่าง)

(นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

 
งานบริหารงานทั่วไป และงานธุรการ

นายนภัสรพี มนัสวินวิทย์

นายนภัสรพี มนัสวินวิทย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพิชญ์ อภิชัย เพสตาน่า

นางสาวสุภาพิชญ์ อภิชัย เพสตาน่า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุภัสสร นันตา

นางสาวสุภัสสร นั่นตา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา ปัญญาแปง ปภาวัชรมิตร

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา ปภาวัชรมิตร

พนักงานจ้างทั่วไป

งานพัฒนาการศึกษา กีฬาและสันทนาการ

นางสาวรักชนก มูลเมฆ

นางสาวรักชนก มูลเมฆ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นายสุพัฒน์ สมบูรณ์

นายสุพัฒน์ สมบูรณ์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

งานการเงินและบัญชี

นางสาวกัลญภัค ต๊ะยศ

นางสาวกัลญภัค ต๊ะยศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวลักขณา ปานหมอก

นางสาวลักขณา ปานหมอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

นางสาวศิริมนัส แสงงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้า (ว่าง)

(นางสาวศิริมนัส แสงงาม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้า)

นางสาวศิริมนัส แสงงาม

นางสาวศิริมนัส แสงงาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายจะแล จะพือ

นายจะแล จะพือ

ครูชำนาญการ

นายพัดชัย จรูญทวีชัยกุล

นายพัดชัย จรูญทวีชัยกุล

ครูชำนาญการ

นายนิธิวิทย์ เผ่าพงศ์เมธา

ครูชำนาญการ

นายเอกพันธ์ พรมวังขวา

ครูชำนาญการ

นางสาวอรทัย แสนชัย

ครู คศ.1

นางสาวชญาน์นันท์ อัครัชพงศ์

ครู คศ.1

นายศักดิ์สิทธิ์ ธุวะคำ

ครูผู้ช่วย

*

นางสาวกานต์ทิวา แสนสำราญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางทองสุข รอบรู้

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเกตุ สุบัว

พนักงานจ้างทั่วไป

*

นางสาววิภาวดี หมั่นเพียร

ครูจ้างเหมา

*

นางสาวสุภาวดี จอกทา

ครูจ้างเหมา

นางสาวภัทรพร จูจันทร์

ครูจ้างเหมา

*

นางสาวอรุณวรรณ คำฝั้น

ครูจ้างเหมา

โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง

นางนภีภรณ์ ปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง (ว่าง)

(นางนภีภรณ์ ปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง)

นางนภีภรณ์ ปัญญา

นางนภีภรณ์ ปัญญา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายนาท แก้วลา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวกนกวรรณ อนันท์

นางสาวกนกวรรณ อนันท์

ครูจ้างเหมา

นางสาวศิริมา บรรพตดิลก

นางสาวศิริมา บรรพตดิลก

ครูจ้างเหมา

นางสาวประวีณ์นุช วงษาวยอด

นางสาวประวีณ์นุช วงษาวยอด

ครูจ้างเหมา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน หมู่ 2 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ 3 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาเหนือ หมู่ 4

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง หมู่ 7

นางภิรมย์ ขุนน้ำ

นางภิรมย์ ขุนน้ำ

ครูชำนาญการ

ศพด. บ้านแม่กอนใน

นางสาวปราถนา เชียงจันทร์

นางสาวปราถนา เชียงจันทร์

ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

ศพด. บ้านแม่กอนใน


นางสาวจันทร์จิรา หลู่จิ่ง

นางสาวจันทร์จิรา หลู่จิ่ง

ครูชำนาญการ

ศพด. บ้านทุ่งข้าวพวง

 นางสาวจันทร์จิรา คำมูล

นางสาวจันทร์จิรา คำมูล

ครูจ้างเหมา

ศพด. บ้านทุ่งข้าวพวง

นางสาวจุรีรัตน์ ใจคำ

นางสาวจุรีรัตน์ ใจคำ

ครูจ้างเหมา

ศพด. บ้านทุ่งข้าวพวง


นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ

นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ

ครูชำนาญการ

ศพด. บ้านแม่จาเหนือ

นางอำภา ทองสิทธิ์

นางอำภา ทองสิทธิ์

ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

ศพด. บ้านแม่จาเหนือ

นางสาวณัฐวรา จองทา

นางสาวณัฐวรา จองทา

ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

ศพด. บ้านแม่จาเหนือ

นางสาวจิราภรณ์ ปันดิ

นางสาวจิราภรณ์ ปันดิ

ครูจ้างเหมา

ศพด. บ้านแม่จาเหนือ


นางแวว ไชยมงคล

นางแวว ไชยมงคล

ครูชำนาญการ

ศพด. บ้านห้วยทรายขาว

นางสาวพิมพ์ประไพ ลุงนุ

นางสาวพิมพ์ประไพ ลุงนุ

ครูจ้างเหมา

ศพด. บ้านห้วยทรายขาว


นางสาวชุติกาญจน์ กะหลิ่ง

นางสาวชุติกาญจน์ กะหลิ่ง

ครูชำนาญการ

ศพด. ต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

.

นางสาวจันทกานต์ นันตา

นางสาวจันทกานต์ นั่นตา

พนักงานจ้างทั่วไป

ศพด. ต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

UP TO TOP