mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

โครงสร้างบุคลากร


กองการศึกษา

กองการศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

| » คณะผู้บริหาร | » สภาเทศบาล | » หัวหน้าส่วนราชการ | » สำนักปลัด | » กองคลัง | » กองช่าง | » กองการศึกษา |

กองการศึกษา

 

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (ว่าง)

(นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา) »

 
1. งานพัฒนาการศึกษากีฬาและสันทนาการ

นางสาวรักชนก มูลเมฆ

(ว่าง)

นักวิชาการศึกษา

นายสุพัฒน์ สมบูรณ์

นายสุพัฒน์ สมบูรณ์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา ปัญญาแปง ปภาวัชรมิตร

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา ปภาวัชรมิตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

» งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

» ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน (หมู่ 2)

นางภิรมย์ ขุนน้ำ

นางภิรมย์ ขุนน้ำ

ครู

 

นางสาวปราถนา เชียงจันทร์

นางสาวปราถนา เชียงจันทร์

ผู้ช่วยครู

» ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง (หมู่ 3)

นางสาวจันทร์จิรา หลู่จิ่ง

นางสาวจันทร์จิรา หลู่จิ่ง

ครูชำนาญการ

นางทองสุข รอบรู้

ครูผู้ดูแลเด็ก

 นางสาวจันทร์จิรา  คำมูล

นางสาวจันทร์จิรา คำมูล

ครูจ้างเหมาบริการ

นางสาวจุรีรัตน์  ใจคำ

นางสาวจุรีรัตน์ ใจคำ

ครูจ้างเหมาบริการ

» ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาเหนือ (หมู่ 4)

(ว่าง)

ครู

นางอำภา ทองสิทธิ์

นางอำภา ทองสิทธิ์

ผู้ช่วยครู

นางสาวณัฐวรา จองทา

นางสาวณัฐวรา จองทา

ผู้ดูแลเด็ก

» ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว (หมู่ 5)

นางแวว ไชยมงคล

นางแวว ไชยมงคล

ครู

 

นางสาวพิมพ์ประไพ  ลุงนุ

นางสาวพิมพ์ประไพ ลุงนุ

ครูจ้างเหมาบริการ

» ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (หมู่ 7)

นางสาวชุติกาญจน์ กะหลิ่ง

นางสาวชุติกาญจน์ กะหลิ่ง

ครู

นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ

นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ

ครู

นางสาวภัทรพร จูจันทร์

นางสาวภัทรพร จูจันทร์

ครูจ้างเหมาบริการ

2. งานบริหารงานทั่วไป » ธุรการ

นางสาวปรารถนา  มูลสี

นางสาวปรารถนา มูลสี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุภาพิชญ์ อภิชัย เพสตาน่า

นางสาวสุภาพิชญ์ อภิชัย เพสตาน่า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนิรุตน์ ใจเมือง

นายอนิรุตน์ ใจเมือง

พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป

3. งานการเงินและบัญชี

นางสาวกัลญภัค ต๊ะยศ

(ว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางสาวลักขณา ปานหมอก

นางสาวลักขณา ปานหมอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4. โรงเรียน

» โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

นางสาวศิริมนัส แสงงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้า (ว่าง)

(นางสาวศิริมนัส แสงงาม ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้า)

นางสาวศิริมนัส แสงงาม

นางสาวศิริมนัส แสงงาม

ครู

นายจะแล จะพือ

นายจะแล จะพือ

ครู

นายพัดชัย จรูญทวีชัยกุล

นายพัดชัย จรูญทวีชัยกุล

ครู

นายนิธิวิทย์ เผ่าพงศ์เมธา

ครู

นายเอกพันธ์ พรมวังขวา

ครู

นางสาวอรทัย แสนชัย

ครู

นางสาวชญาน์นันท์ อัครัชพงศ์

ครู

นางสาวณัฐวดี  อินทไชย

นางสาวณัฐวดี อินทไชย

ครู

(ว่าง)

ครู

นายศักดิ์สิทธิ์  ธุวะคำ

นายศักดิ์สิทธิ์ ธุวะคำ

ครูผู้ช่วย

*

นางสาวกานต์ทิวา แสนสำราญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายเกตุ สุบัว

พนักงานจ้างทั่วไป

*

นางสาวสุภาวดี จอกทา

ครูจ้างเหมาบริการ

*

นางสาวอรุณวรรณ คำฝั้น

ครูจ้างเหมาบริการ

นางสาววิภาวดี หมั่นเพียร

ครูจ้างเหมาบริการ

» โรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง (ว่าง)

(นายจะแล จะพือ ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านขุนคอง)

นายจะแล จะพือ

ครู

นางสาวศิริมา บรรพตดิลก

นางสาวศิริมา บรรพตดิลก

ผู้ช่วยครู

นายนาท  แก้วลา

นายนาท แก้วลา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวประวีณ์นุช  วงษาวยอด

นางสาวประวีณ์นุช วงษาวยอด

ครูจ้างเหมาบริการ

นางสาวกนกวรรณ อนันท์

นางสาวกนกวรรณ อนันท์

ครูจ้างเหมาบริการ

นางสาวจิราภรณ์  ปันดิ

นางสาวจิราภรณ์ ปันดิ

ครูจ้างเหมาบริการ

นางสาวกุลธิรา  โม่งจา

นางสาวกุลธิรา โม่งจา

ครูจ้างเหมาบริการ

UP TO TOP