mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai

กองการศึกษา


กองการศึกษา

กองการศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

บุคลากร

กองการศึกษา
 

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางสาวพนิตนาฎ นันทขว้าง

นางสาวพนิตนาฎ นันทขว้าง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายนภัสรพี มนัสวินวิทย์

นายนภัสรพี มนัสวินวิทย์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกัลญภัค อินต๊ะสาร

นางสาวกัลญภัค ต๊ะยศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายสุพัฒน์ สมบูรณ์

นายสุพัฒน์ สมบูรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ

นางสาวลักขณา กันทะสุข

นางสาวลักขณา ปานหมอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางอัมพวัน ใจคำ

นางสาวอัมพวัน ใจคำ

ผช.จพง.ธุรการกองการศึกษา

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา ปัญญาแปง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัลลิกา ปัญญาแปง

พนักงานจ้างทั่วไป

โรงเรียนบ้านห้วยเป้า

ว่าง

(ว่าง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้า

นางสาวศิริมนัส แสงงาม

ครู ค.ศ.2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้า

นายจะแล จะพือ 

ครู ค.ศ.2 

นายภัคดี ฤทธิโชติ 

ครู ค.ศ.2 

นางสาวอรทัย แสนชัย

ครู ค.ศ.1

นายนิธิวิทย์ เผ่าพงศ์เมธา

ครู ค.ศ.1

*

นายจักรกฤษณ์ สมบูรณ์

ครูผู้ช่วย

*

นางสาวกานต์ทิวา แสนสำราญ

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายเกตุ สุบัว

นักการภารโรง

*

นางสาวสุภาวดี จอกทา

ครูจ้างเหมา

*

นายพินิจ ประทุมทอง

ครูจ้างเหมา

นางสาวภัทรพร จูจันทร

ครูจ้างเหมา

*

นางสาวอรุณวรรณ คำฝั้น

ครูจ้างเหมา

*

นางสาวชุติมน มีชัยสุขเกษม

ครูจ้างเหมา

โรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง

(ว่าง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัฒนาต้นน้ำขุนคอง

นางนภีภรณ์ ปัญญา

ครู คศ.1

*

นายณัฐวุฒิ มุงเมือง

ครูจ้างเหมา

นายปวิณวัชร บุญมา

ภารโรง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

นางสาวชุติกาญจน์ กะหลิ่ง

ครู คศ. 1 รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง

นางสาวจันทร์จิรา หลู่จิ่ง

ครู คศ. 1 รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งข้าวพวง

นางทองสุข รอบรู้

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจุรีรัตน์ ใจคำ

ครูจ้างเหมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว

นางแวว ไชยมงคล

ครู คศ. 1 รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว

นางสาวปรียานุช จเลมุนิล

ครูจ้างเหมา

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน

นางภิรมย์ ขุนน้ำ

ครู คศ. 1 รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กอนใน

นางสาวปราถนา เชียงจันทร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหย่อมบ้านแม่จาเหนือ

นางสาวพัชรินทร์ อิ่นคำ

ครู คศ. 1 รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาเหนือ

นางอำภา ทองสิทธิ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


 

UP TO TOP