mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai

โครงสร้างบุคลากร


สำนักปลัดเทศบาล

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว

นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นายทินกร 

ทานา

นายทินกร ทานา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
1. งานธุรการ

นางสาวทิพย์ภาพร ชุมพู

นางสาวทิพย์ภาพร ชุมพู

นักจัดการงานทั่วไป

นางภูมรินทร์ รวิวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศรัณยา ชุมภู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจิตรลดา ชัยชนะ

นางสาวจิตรลดา ชัยชนะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายนิตย์สัน กองแก้ว

นายนิตย์สัน กองแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายอุทิศ การะหงส์

นายอุทิศ การะหงส์

พนักงานขับรถยนต์

นายมโนช ขันทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายทรงฤทธิ์  ก้อนพันธ์

นายทรงฤทธิ์ ก้อนพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

นางนภาคุณ เสาะใส

นางนภาคุณ เสาะใส

แม่บ้าน

นายดิศการต์ ฐานที่

นายดิศการต์ ฐานที่

คนงานทั่วไป

นายวรุฒน์ จันตา

จ้างเหมาบริการ

นางสาวนันทิชา อัครปัญญาทรัพย์

จ้างเหมาบริการ

2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์

นายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว

นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว

พนักงานวิทยุ

นายสุทธิพงค์ เชื้อเจริญ

นายสุทธิพงค์ เชื้อเจริญ

ยาม

3. งานพัฒนาชุมชน

นางสาววัชรินทร์ อิ่นเอ้ย

นางสาววัชรินทร์ อิ่นเอ้ย

นักพัฒนาชุมชน

นางจิตติมาส สุภาเลิศ

นางจิตติมาส สุภาเลิศ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวอริศรา จันทะวัง

จ้างเหมาบริการ

4. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิธิศ   ธนาธิบธนสาร

นายนิธิศ ธนาธิบธนสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
5. งานสาธารณสุข

(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุข

นายสงัด ปัญญา

นายสงัด ปัญญา

คนสวน

นางสาวเปรมยุดา น้อยฝั้น

นางสาวเปรมยุดา น้อยฝั้น

คนงานทั่วไป

6. งานนิติกร

นางสาวพรรษชล หรรษา

นางสาวพรรษชล หรรษา

นิติกร

 
7. งานการเจ้าหน้าที่

จ่าสิบตรีนิรันดร์ สิงห์คำ

จ่าสิบตรีนิรันดร์ สิงห์คำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
8. งานทะเบียนราษฎร์

(ว่าง)

นักจัดการงานทะเบียนราษฎร์ชำนาญการ

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร

UP TO TOP