mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

โครงสร้างบุคลากร


สำนักปลัด

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

| » คณะผู้บริหาร | » สภาเทศบาล | » หัวหน้าส่วนราชการ | » สำนักปลัด | » กองคลัง | » กองช่าง | » กองการศึกษา |

สำนักปลัด

นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว

นางสาวทิพย์สุดา ชัยเมืองใจ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล »

 

นายทินกร ทานา

นายทินกร ทานา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
1. งานธุรการ » งานเทศโนโลยีและสารสนเทศ

จ่าสิบเอกธนพล พวงมะลิ นางสาวสาริกา ณ ลำพูน

นางสาวสาริกา ณ ลำพูน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวศรัณยา ชุมภู

นางสาวศรัณยา ชุมภู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

2. งานการเจ้าหน้าที่

จ่าสิบตรีนิรันดร์ สิงห์คำ

นายพงศ์พิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวกัญญารัตน์ ไชยมงคล

นางสาวกัญญารัตน์ ไชยมงคล

จ้างเหมาบริการ

3. งานนิติการ
 

นางสาวพรรษชล หรรษา

นางสาวพรรษชล หรรษา

นิติกรชำนาญการ

 
4. งานเลขานุการผู้บริหาร
 

นางสาวทิพย์ภาพร ชุมภู

(ว่าง)

นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวจิตรลดา ชัยชนะ ปุรุศักดิ์

นางสาวจิตรลดา ปุรุศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว

นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว

พนักงานขับรถยนต์ ภารกิจ

นายทรงฤทธิ์ ก้อนพันธ์

นายทรงฤทธิ์ ก้อนพันธ์

พนักงานขับรถยนต์ ภารกิจ

นายผดุง อุปลี

นายผดุง อุปลี

พนักงานขับรถยนต์ ภารกิจ

นายมโนช ขันทอง

นายมโนช ขันทอง

พนักงานขับรถยนต์ ภารกิจ

นายนิตย์สัน กองแก้ว

นายนิตย์สัน กองแก้ว

พนักงานขับรถยนต์ ภารกิจ

นายดิศการต์ ฐานที่

นายดิศการต์ ฐานที่

พนักงานขับรถยนต์ ทั่วไป

นางนฤมล สร้างใหม่

นางนฤมล สร้างใหม่

คนงานทั่วไป

นางนภาคุณ เสาะใส

แม่ครัว

นายจะดะ จะลอ นายสงัด ปัญญา

นายจะดะ จะลอ

คนสวน

นายยุฮา รอวู

นายยุฮา รอวู

จ้างเหมาบริการ

5. งานทะเบียนราษฎร

นางสาวพัชรีย์ ขัดทา

นางสาวพรพัชรธนกัณฬ์ ขัติธาพิชญเดช

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสิชาพัชร์ จีราพร แข็งแรง  เพิ่มทรัพย์

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

6. งานสวัสดิการสังคมและสังคม

นางภูมรินทร์ รวิวรรณ์ นางสาววัชรินทร์ อิ่นเอ้ย

นางภูมรินทร์ ระวิวรรณ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางจิตติมาศ สุภาเลิศ

นางจิตติมาศ สุภาเลิศ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวอริศรา จันทะวัง

นางสาวอริศรา จันทะวัง

คนงานทั่วไป

7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย » งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

นายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์

นายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน

นายธวัชชัย ตุ้ยยวง

นายธวัชชัย ตุ้ยยวง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายกันตพล ใจธรรม

นายกันตพล ใจธรรม

จ้างเหมาบริการ

8. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพรปวีณ์กานต์ สาระจันทร์  นายคัมภีร์ ไชยวงค์

นางสาวพรปวีณ์กานต์ สาระจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ว่าง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวเปรมยุดา น้อยฝั้น

นางสาวเปรมยุดา น้อยฝั้น

คนงานทั่วไป

9. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร

นายนิธิศ ธนาธิปธนสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอนัญญา อารามแก้ว ธนาธิปธนสาร

นางสาวอนัญญา ธนาธิปธนสาร

จ้างเหมาบริการ

10. งานส่งเสริมการเกษตร
 

(ว่าง)

นักวิชาการเกษตร

 

UP TO TOP