mr.jojo modify

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

โครงสร้างบุคลากร


สำนักปลัดเทศบาล

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว

นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายทินกร ทานา

นายทินกร ทานา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

1. งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป
 

นางสาวทิพย์ภาพร ชุมภู

นางสาวทิพย์ภาพร ชุมภู

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว

นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจิตรลดา ชัยชนะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายนิตย์สัน กองแก้ว

นายนิตย์สัน กองแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายทรงฤทธิ์ ก้อนพันธ์

นายทรงฤทธิ์ ก้อนพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

นายมโนช ขันทอง

นายมโนช ขันทอง

พนักงานขับรถยนต์

(ว่าง)

พนักงานขับรถยนต์

นายสงัด ปัญญา

นายสงัด ปัญญา

คนงานทั่วไป

นางนภาคุณ เสาะใส

คนงานทั่วไป

นางนฤมล สร้างใหม่

นางนฤมล สร้างใหม่

จ้างเหมาบริการ

2. งานการเจ้าหน้าที่

จ่าสิบตรีนิรันดร์ สิงห์คำ

จ่าสิบตรีนิรันดร์ สิงห์คำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิธิศ ธนาธิบธนสาร

นายนิธิศ ธนาธิบธนสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวคนึงนิตย์ ปันติบุ่ง

นางสาวคนึงนิตย์ ปันติบุ่ง

จ้างเหมาบริการ

4. งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นางสาวพัชรีย์ ขัดทา

นางสาวพัชรีย์ ขัดทา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวจีราพร แข็งแรง

นางสาวจีราพร แข็งแรง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

5. งานนิติการ

นางสาวพรรษชล หรรษา

นางสาวพรรษชล หรรษา

นิติกรปฏิบัติการ

6. งานสวัสดิการและสังคม
 

นางสาววัชรินทร์ อิ่นเอ้ย

นางสาววัชรินทร์ อิ่นเอ้ย

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นางจิตติมาส สุภาเลิศ

นางจิตติมาส สุภาเลิศ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวอริศรา จันทะวัง

นางสาวอริศรา จันทะวัง

จ้างเหมาบริการ

7. งานสาธารณสุข
 

นายคัมภีร์ ไชยวงค์

นายคัมภีร์ ไชยวงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นางสาวเปรมยุดา น้อยฝั้น

นางสาวเปรมยุดา น้อยฝั้น

คนงานทั่วไป

นายดิศการต์ ฐานที่

นายดิศการต์ ฐานที่

คนงานทั่วไป

นายอนิรุตน์ ใจเมือง

นายอนิรุตน์ ใจเมือง

คนงานทั่วไป

8. งานธุรการ

นางภูมรินทร์ รวิวรรณ

นางภูมรินทร์ รวิวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศรัณยา ชุมภู

นางสาวศรัณยา ชุมภู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

9. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์

นายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน

UP TO TOP