mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจ
  • การประเมินความพึงพอใจ

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

โครงสร้างบุคลากร


สำนักปลัด

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงเชียงดาว

| » คณะผู้บริหาร | » สภาเทศบาล | » หัวหน้าส่วนราชการ | » สำนักปลัด | » กองคลัง | » กองช่าง | » กองการศึกษา |

สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว

นางสาวนงนุช อินต๊ะแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายทินกร ทานา

นายทินกร ทานา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

1. งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป
 

นางสาวทิพย์ภาพร ชุมภู

นางสาวทิพย์ภาพร ชุมภู

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว

นายสมบูรณ์ ดวงแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายมโนช ขันทอง

นายมโนช ขันทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายนิตย์สัน กองแก้ว

นายนิตย์สัน กองแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายทรงฤทธิ์ ก้อนพันธ์

นายทรงฤทธิ์ ก้อนพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

นายดิศการต์ ฐานที่

นายดิศการต์ ฐานที่

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจิตรลดา ชัยชนะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสงัด ปัญญา

นายสงัด ปัญญา

คนงานทั่วไป

นางนภาคุณ เสาะใส

คนงานทั่วไป

นางนฤมล สร้างใหม่

นางนฤมล สร้างใหม่

จ้างเหมาบริการ

2. งานการเจ้าหน้าที่

จ่าสิบตรีนิรันดร์ สิงห์คำ

จ่าสิบตรีนิรันดร์ สิงห์คำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิธิศ ธนาธิบธนสาร

นายนิธิศ ธนาธิบธนสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอนัญญา อารามแก้ว

นางสาวอนัญญา อารามแก้ว

จ้างเหมาบริการ

4. งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นางสาวพัชรีย์ ขัดทา

นางสาวพัชรีย์ ขัดทา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสิชาพัชร์ จีราพร แข็งแรง

นางสาวสิชาพัชร์ แข็งแรง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

5. งานนิติการ

นางสาวพรรษชล หรรษา

นางสาวพรรษชล หรรษา

นิติกรปฏิบัติการ

6. งานสวัสดิการและสังคม

นางสาววัชรินทร์ อิ่นเอ้ย

นางสาววัชรินทร์ อิ่นเอ้ย

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางจิตติมาส สุภาเลิศ

นางจิตติมาส สุภาเลิศ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวอริศรา จันทะวัง

นางสาวอริศรา จันทะวัง

จ้างเหมาบริการ

7. งานสาธารณสุข

นายคัมภีร์ ไชยวงค์

นายคัมภีร์ ไชยวงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเปรมยุดา น้อยฝั้น

นางสาวเปรมยุดา น้อยฝั้น

คนงานทั่วไป

นายอนิรุตน์ ใจเมือง

นายอนิรุตน์ ใจเมือง

คนงานทั่วไป

นางสาวคนึงนิตย์ ปันติบุ่ง

นางสาวคนึงนิตย์ ปันติบุ่ง

จ้างเหมาบริการ

8. งานธุรการ

นางภูมรินทร์ รวิวรรณ

(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศรัณยา ชุมภู

นางสาวศรัณยา ชุมภู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

9. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์

นายสมศักดิ์ ยาสิทธิ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน

นายสุทธิพงษ์ เชื้อเจริญ

นายสุทธิพงษ์ เชื้อเจริญ

จ้างเหมาบริการ

นายกันต์พล ใจธรรม

นายกันต์พล ใจธรรม

จ้างเหมาบริการ

นายรุ่งรัตน์ อภิเลิศวัชรกุล

นายรุ่งรัตน์ อภิเลิศวัชรกุล

จ้างเหมาบริการ

UP TO TOP