mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

โครงสร้างบุคลากร


กองช่าง

กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

| » คณะผู้บริหาร | » สภาเทศบาล | » หัวหน้าส่วนราชการ | » สำนักปลัด | » กองคลัง | » กองช่าง | » กองการศึกษา |

กองช่าง

 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ

ผู้อำนวยการกองช่าง »

1. งานธุรการ

นางสาววิศัลย์ศญา จันทรีย์

นางสาววิศัลย์ศญา จันทรีย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภัสสร   สกุณา

นางสาวภัสสร สกุณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายรุ่งรัตน์ อภิเลิศวัชรกุล

นายรุ่งรัตน์ อภิเลิศวัชรกุล

พนักงานขับรถยนต์ ทั่วไป

2. งานวิศวกรรมและออกแบบ

นายธนา โปธานนท์

นายธนา โปธานนท์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายเทพพิทักษ์ ดวงตา

นายเทพพิทักษ์ ดวงตา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวรุฒน์ จันตา

นายวรุฒน์ จันตา

พนักงานขับรถยนต์ ภารกิจ

นางสาวศศิพร  มานิตย์

นางสาวศศิพร มานิตย์

คนงานทั่วไป

นางสาวรติกรณ์ ศรีวิชัย

นางสาวรติกรณ์ ศรีวิชัย

จ้างเหมาบริการ

   
3. งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
 

(ว่าง)

นายช่างโยธา

นายวณัฐกร ไวยเนตร

นายวณัฐกร ไวยเนตร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกิตติชัย ชัยชนะ

นายกิตติชัย ชัยชนะ

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายอิทธิพล ชัยชนะ

นายอิทธิพล ชัยชนะ

พนักงานขับรถยนต์ ภารกิจ

นายทรนง  ห่วงสุวรรณ์

นายทรนง ห่วงสุวรรณ์

พนักงานขับรถยนต์ ทั่วไป

นายเอกชัย ลุงเริญ

นายเอกชัย ลุงเริญ

คนงานทั่วไป

นายคีย์ตภัทร เมธังกูร

นายคีย์ตภัทร เมธังกูร

จ้างเหมาบริการ

UP TO TOP