mr.jojo modify

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

โครงสร้างบุคลากร


กองช่าง

กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

บุคลากร

 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
งานช่าง

นายธนา โปธานนท์

นายธนา โปธานนท์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ว่าง)

นายช่างโยธา

นายวณัฐกร ไวยเนตร

นายวณัฐกร ไวยเนตร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเทพพิทักษ์ ดวงตา

นายเทพพิทักษ์ ดวงตา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกิตติชัย ชัยชนะ

นายกิตติชัย ชัยชนะ

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายอิทธิพล ชัยชนะ

นายอิทธิพล ชัยชนะ

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

นายวรุฒน์ จันตา

พนักงานขับรถยนต์

นายอลงกรณ์  สกุณา

นายอลงกรณ์ สกุณา

คนงานทั่วไป

นายนิรุตน์ ปัญญาน้อย

คนงานทั่วไป

นางสาวศศิพร  มานิตย์

นางสาวศศิพร มานิตย์

จ้างเหมาบริการ

นายทรนง  ห่วงสุวรรณ

นายทรนง ห่วงสุวรรณ

จ้างเหมาบริการ

งานธุรการ

นางสาวนฤมน กุนโน

(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภัสสร   สกุณา

นางสาวภัสสร สกุณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

UP TO TOP