mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

โครงสร้างบุคลากร


กองช่าง

กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

บุคลากร

 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
งานช่าง

นายธนา โปธานนท์

นายธนา โปธานนท์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ว่าง)

นายช่างโยธา

นายวณัฐกร  จอมคำ

นายวณัฐกร จอมคำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเทพพิทักษ์ ดวงตา

นายเทพพิทักษ์ ดวงตา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายกิตติชัย ชัยชนะ

นายกิตติชัย ชัยชนะ

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายอิทธิพล ชัยชนะ

นายอิทธิพล ชัยชนะ

พนักงานขับรถยนต์

นายนิรุตน์ ปัญญาน้อย

คนงานทั่วไป

นายอลงกรณ์  สกุณา

นายอลงกรณ์ สกุณา

คนงานทั่วไป

นายทรนง  ห่วงสุวรรณ

นายทรนง ห่วงสุวรรณ

จ้างเหมาบริการ

นางสาวศศิพร  มานิตย์

นางสาวศศิพร มานิตย์

จ้างเหมาบริการ

งานธุรการ

นางสาวนฤมน กุนโน

นางสาวนฤมน กุนโน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวภัสสร   สกุณา

นางสาวภัสสร สกุณา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

UP TO TOP