mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

โครงสร้างบุคลากร


หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

| » คณะผู้บริหาร | » สภาเทศบาล | » หัวหน้าส่วนราชการ | » สำนักปลัด | » กองคลัง | » กองช่าง | » กองการศึกษา |

หัวหน้าส่วนราชการ

ค้นหา : หมายเลขโทรศัพท์ » หัวหน้าส่วนราชการ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

โทรศัพท์ 081-9930790

       

นางสาวทิพย์สุดา ชัยเมืองใจ

นางสาวทิพย์สุดา ชัยเมืองใจ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 089-5616494

 

นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว

นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 086-4226519

 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 084-3787595

 

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (ว่าง)

(นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ ปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

โทรศัพท์ 081-9930790

       

UP TO TOP