mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

โครงสร้างบุคลากร


หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

| » คณะผู้บริหาร | » สภาเทศบาล | » หัวหน้าส่วนราชการ |
| » สำนักปลัดเทศบาล | » กองคลัง | » กองช่าง | » กองการศึกษา | » หน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าส่วนราชการ

ค้นหา : หมายเลขโทรศัพท์ » หัวหน้าส่วนราชการ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

โทรศัพท์ 081-9930790

(ว่าง)

รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

หมายเหตุ : ไม่มีกรอบตำแหน่งของรองปลัด


นางสาวทิพย์สุดา ชัยเมืองใจ

 

นางสาวทิพย์สุดา ชัยเมืองใจ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 089-5616494

 
 


นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว

 

นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 086-4226519

 
 


ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ

 

ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา อุ่นละออ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 084-3787595

 
 


นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ 081-9930790

       
       
       
       

UP TO TOP