mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจ
  • การประเมินความพึงพอใจ

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• กิจการสภา


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
วันที่ประกาศ
รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)

ประจำปี 2559

01
19 มกราคม 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
02
29 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
03
11 มีนาคม 2559 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ
04
28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
05
11 เมษายน 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2559 ครั้งที่ 2
06
03 พฤษภาคม 2559 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
07
30 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
08
15 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2559 ครั้งที่ 1
09
20 กันยายน 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559
10
28 กันยายน 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2559
11
30 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559

ประจำปี 2560

01
25 มกราคม 2560 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี 2560
02
02 มีนาคม 2560 สภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงกำหนดสมัยประชุมสามัญ 2560 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก 2561
03
02 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
04
27 เมษายน 2560 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

ประจำปี 2561

-
-
-
-
-

ประจำปี 2562

01
25 มกราคม 2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562
02
28 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
03
01 เมษายน 2562 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 2562 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 2563
04
30 เมษายน 2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
05
29 พฤษภาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
06
31 กรกฏาคม 2562 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
07
15 สิงหาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
08
16 สิงหาคม 2562 ประกาศสภาเทศบาล เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 2/2562
09
26 สิงหาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
10
09 กันยายน 2562 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
11
27 กันยายน 2562 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2562
12
17 ตุลาคม 2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (PDF)
13
31 ตุลาคม 2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 (PDF)
14
31 ตุลาคม 2562-2 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562 (PDF)
15
25 พฤศจิกายน 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
16
03 ธันวาคม 2562 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อ สภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ประจำปี 2563

01
03 มกราคม 2563 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (PDF)
02
31 มกราคม 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (PDF)
03
24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
04
05 มีนาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
05
30 เมษายน 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
06
03 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งเลขานุการสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ในกิจการของสภาท้องถิ่น
07
14 สิงหาคม 2563 ประกาศขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
08
21 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
09
31 สิงหาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
10
18 กันยายน 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
11
30 กันยายน 2563 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ สภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
12
30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
13
18 ธันวาคม 2563 ขอเชิญ นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
14
18 ธันวาคม 2563 ประกาศขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
15
24 ธันวาคม 2563 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
16
30 ธันวาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประจำปี 2564

01
29 มกราคม 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
02
12 พฤษภาคม 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
03
12 พฤษภาคม 2564 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 2564 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก 2565
04
14 พฤษภาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ครั้งแรก ประจำปี 2564
05
24 พฤษภาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
06
21 มิถุนายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
07
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
08
01 กันยายน 2564 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
 

*******

 


UP TO TOP