mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจ
  • การประเมินความพึงพอใจ

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• กิจการสภา


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
วันที่ประกาศ
รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)

ประจำปี 2564

2564/12
15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
2564/11
12 ตุลาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 / 21 ก.ย. 2564
2564/10
21 กันยายน 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 / 30 ส.ค. 2564
2564/09
01 กันยายน 2564 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
 
2564/08
30 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 / 20 ส.ค. 2564
2564/07
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
2564/06
21 มิถุนายน 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 / 14 มิ.ย. 2564
2564/05
24 พฤษภาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 / 17 พ.ค. 2564
2564/04
14 พฤษภาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ครั้งแรก ประจำปี 2564 : 11 พ.ค. 2564
2564/03
12 พฤษภาคม 2564 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 2564 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก 2565
2564/02
12 พฤษภาคม 2564 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
2564/01
29 มกราคม 2564 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประจำปี 2563

2563/11
30 กันยายน 2563 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ สภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
2563/10
18 กันยายน 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
2563/09
31 สิงหาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
2563/08
21 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
2563/07
14 สิงหาคม 2563 ประกาศขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
2563/06
03 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งเลขานุการสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ในกิจการของสภาท้องถิ่น
2563/05
30 เมษายน 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
2563/04
05 มีนาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
2563/03
24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
2563/02
31 มกราคม 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (PDF)
2563/01
03 มกราคม 2563 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (PDF)

ประจำปี 2562

2562/16
03 ธันวาคม 2562 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อ สภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
2562/15
25 พฤศจิกายน 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
2562/14
31 ตุลาคม 2562-2 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562 (PDF)
2562/13
31 ตุลาคม 2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 (PDF)
2562/12
17 ตุลาคม 2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (PDF)
2562/11
27 กันยายน 2562 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2562
2562/10
09 กันยายน 2562 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
2562/09
26 สิงหาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
2562/08
16 สิงหาคม 2562 ประกาศสภาเทศบาล เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 2/2562
2562/07
15 สิงหาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
2562/06
31 กรกฏาคม 2562 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
2562/05
29 พฤษภาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
2562/04
30 เมษายน 2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
2562/03
01 เมษายน 2562 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 2562 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 2563
2562/02
28 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
2562/01
25 มกราคม 2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562

ประจำปี 2561

-
-
-
-
-

ประจำปี 2560

2560/04
27 เมษายน 2560 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
2560/03
02 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
2560/02
02 มีนาคม 2560 สภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงกำหนดสมัยประชุมสามัญ 2560 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก 2561
2560/01
25 มกราคม 2560 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี 2560

ประจำปี 2559

2559/11
30 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559
2559/10
28 กันยายน 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2559
2559/09
20 กันยายน 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559
2559/08
15 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2559 ครั้งที่ 1
2559/07
30 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
2559/06
03 พฤษภาคม 2559 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
2559/05
11 เมษายน 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2559 ครั้งที่ 2
2559/04
28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
2559/03
11 มีนาคม 2559 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ
2559/02
29 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
2559/01
19 มกราคม 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559

*******

 


UP TO TOP