mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน
  • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ดาวน์โหลด : เอกสาร - รายงาน : แบบฟอร์ม

พิมพ์คำค้นหา :

เผยแพร่
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)

9999-99-99

~
• เอกสาร - รายงาน

(01) » งานแผน , เทศบัญญัติ
(02) » แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งานคลัง)
(03) » การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
(04) » งานบริหารทรัพย์ยากรบุคคล
(05) » แผนป้องกันการทุจริต
(06) » มาตรการส่งเสริงความโปร่งใส
(07) » คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
(08) » คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
(09) » ผลการปฏิบัติงาน
(10) » สำรวจความพึงพอใจ
(11) » เทศบัญญัติสาธารณสุข
(12) » กฎหมายอื่นๆ

9999-99-98

~
• กิจการสภา

• กิจการสภา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

9999-99-97

~
• ตราสัญลักษณ์ (Logo โลโก้)

• Logo โลโก้ : ทต.ทุ่งข้าวพวง / กองทุนฯ / รร.บ้านห้วยเป้า / รร.ผู้สูงอายุ

2555-06-15 • แบบฟอร์ม-ขอโครงการ งบประมาณ 2556

• แบบฟอร์ม

pdf 719.4541 (kB)
2557-06-15 • แบบฟอร์ม-ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ 2558

• แบบฟอร์ม

pdf 179.2734 (kB)
2560-01-05 • แบบฟอร์ม - ร้องเรียนร้องทุกข์

• แบบฟอร์ม

pdf 411.8984 (kB)
2560-01-05 • แบบฟอร์ม-คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

• แบบฟอร์ม

pdf 63.2402 (kB)
2560-01-05 • แบบฟอร์ม-คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ

• แบบฟอร์ม

pdf 116.6973 (kB)
2561-06-12 • แบบฟอร์ม-โครงการเพื่อพิจารณาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2562

• เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

pdf 98.2393 (kB)
2560-04-15 • แบบฟอร์ม-รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• แบบฟอร์ม

pdf 26.9229 (kB)
2560-01-10

• แบบฟอร์ม-ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

• กรณีร้องขอด้วยผู้แทน , กรณีร้องขอด้วยตัวเอง , แบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือ

pdf 219.7080 (kB)
2560-06-30 • แบบฟอร์ม-ขออนุญาตเกี่ยวกับงานกองช่าง-ก่อสร้าง

• ขอก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (ข.1)
• หนังสือขออนุญาตยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
• หนังสือมอบอำนาจ
• เอกสารยินยอมให้ใช้ที่ดิน

pdf 270.6650 (kB)
2564-06-15 • แบบฟอร์ม-แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2565 (แบบ งป.3)

• เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pdf 158.0205 (kB)
2565-06-01

4

• แบบฟอร์ม-แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2566 (แบบ งป.3) สำนักปลัด

• เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pdf 77.6709 (kB)
2565-06-01

3

• แบบฟอร์ม-แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2566 (แบบ งป.3) กองคลัง

• เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pdf 65.9229 (kB)
2565-06-01

2

• แบบฟอร์ม-แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2566 (แบบ งป.3) กองช่าง

• เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pdf 77.5264 (kB)
2565-06-01

1

• แบบฟอร์ม-แบบคำของบประมาณรายจ่าย 2566 (แบบ งป.3) กองการศึกษา

• เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pdf 74.0811 (kB)
2565-06-10 • แบบฟอร์ม-ใบยืมอุปกรณ์กีฬาของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• แบบฟอร์ม

pdf 587.5762 (kB)
2563-10-01 • แบบฟอร์ม-แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งข้าวพวง

• เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุน ประจำปี 2564

pdf 535.2256 (kB)
2560-01-05 • แบบฟอร์ม- แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

• แบบฟอร์ม

pdf 58.0537 (kB)

*******

UP TO TOP