mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

ดาวน์โหลด download (pdf)

ลำดับ เรื่อง
(preview:download)
1
(1.1-1.20)
• รวมงานแผน ฯ , และงานเทศบัญญัติ

- แผนยุทธศาสตร์
- แผนการดำเนินงาน
- แผนพัฒนาสามปี
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี


ดาวน์โหลด

2 • แบบฟอร์มขอโครงการ
pdf 703.051758(kB) แก้ไข : 20 May 2015 09:36:19 น.


ดาวน์โหลด

3 • แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (2558)
pdf 179.273438(kB) แก้ไข : 20 May 2015 21:17:18 น.


ดาวน์โหลด

4 • แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์
pdf 335.486328(kB) แก้ไข : 20 May 2015 21:56:36 น.


ดาวน์โหลด

5 • ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (โลโก้)


ดาวน์โหลด

6 • แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
pdf 63.240234(kB) แก้ไข : 03 August 2016 17:55:58 น.


ดาวน์โหลด

7 • แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ
pdf 116.697266(kB) แก้ไข : 03 August 2016 17:55:59 น.


ดาวน์โหลด

8 • แบบฟอร์มโครงการเพื่อพิจารณาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2562
ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
pdf 98.239258(kB) แก้ไข : 23 May 2018 13:52:44 น. / docx 266.210938(kB) แก้ไข : 11 May 2018 15:46:16 น.

ดาวน์โหลด (pdf)

ดาวน์โหลด (word)

9 • คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 3.121716(MB) แก้ไข : 06 February 2017 16:37:04 น.


ดาวน์โหลด

10
(10.1-10.5)
• เทศบัญญัติสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

10.1 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 pdf 212.500977(kB)
10.2 เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558 pdf 136.114258(kB)
10.3 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 pdf 212.588867(kB)
10.4 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558 pdf 165.632812(kB)
10.5 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 pdf 334.866211(kB)


ดาวน์โหลด
11

• แบบฟอร์ม รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
pdf 26.922852(kB) แก้ไข : 20 August 2018 16:54:17 น.


ดาวน์โหลด
12

• แบบฟอร์ม ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
- กรณีร้องขอด้วยผู้แทน , กรณีร้องขอด้วยตัวเอง , แบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือฯ
pdf 48.166992(kB) แก้ไข : 20 August 2018 16:54:18 น.


ดาวน์โหลด
13

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
pdf 48.166992(kB) แก้ไข : 26 October 2018 14:28:58 น.


ดาวน์โหลด
14

• มาตรฐานกำหนดการทำงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
(แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description)
pdf 13.430150(MB) แก้ไข : 30 October 2018 13:59:20 น.


ดาวน์โหลด
15 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานเทศบาล

- ประเภทบริหารท้องถิ่น
- ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
- ประเภทวิชาการ
- ประเภททั่วไป


ดาวน์โหลด
16 • แบบฟอร์ม-ขออนุญาตเกี่ยวกับงานกองช่าง-ก่อสร้าง

- ขอก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (ข.1)
- หนังสือขออนุญาตยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
- หนังสือมอบอำนาจ
- เอกสารยินยอมให้ใช้ที่ดิน
pdf 270.665039(kB) แก้ไข : 08 November 2018 12:42:22 น.


ดาวน์โหลด
17 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : รายเดือน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ : รายปี


ดาวน์โหลด
 

 


*******

UP TO TOP