mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

 • เอกสาร - รายงาน
 • แผนฯ - เทศบัญญัติ
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนการดำเนินงาน
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  • แผนพัฒนาสามปี
  • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  • การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ
  • รายงานการประชุมแผนท้องถิ่น

 • แผนการใช้งบประมาณ
  • แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง
  • การจัดหาพัสดุ
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน : รายปี

 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  • มาตรฐานกำหนดการทำงาน
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
  • นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
  • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • อื่นๆ

 • แผนป้องกันการทุจริต
  • การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564
  • ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
  • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
  • คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
  • คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • คู่มือปฏิบัติงานรายรับ-รายจ่าย-ประจำปี
  • คู่มือกำหนดราคากลาง
  • คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • คู่มือปฏิบัติงาน-ตามพระราชบัญญัติภาษี
  • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
  • คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ

 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  • การประกาศใช้คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
  • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน)

 • ผลการปฏิบัติงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • รายงานผลการดำเนินการฯ

 • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน
  • สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน

 • เทศบัญญัติสาธารณสุข
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  • การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  • การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • กฎหมายอื่นๆ
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

• กิจการสภา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง


พิมพ์คำค้นหา :

ลำดับ
ประกาศ
รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)

ประกาศ 2565

2565-07
15 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
pdf 148.6523 (kB)
2565-06
23 กันยายน 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 : รูปถ่าย
pdf 628.5859 (kB)
2565-05
18 สิงหาคม 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 : รูปถ่าย
pdf 142.4395 (kB)
2565-04
12 กรกฎาคม 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
pdf 73.9814 (kB)
2565-03
17 พฤษภาคม 2565 ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
pdf 22.8916 (kB)
2565-02
11 เมษายน 2565 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
pdf 76.7578 (kB)
2565-01
04 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 / ประชุมเมื่อ 29 ธ.ค. 2564

pdf 325.7969 (kB)

ประกาศ 2564

2564-16
15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
pdf 79.5850 (kB)
2564-15
12 ตุลาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 / ประชุมเมื่อ 21 ก.ย. 2564
pdf 208.3633 (kB)
2564-14
21 กันยายน 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 / ประชุมเมื่อ 30 ส.ค. 2564
pdf 140.2139 (kB)
2564-13
01 กันยายน 2564 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
 
pdf 79.6934 (kB)
2564-12
30 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 / ประชุมเมื่อ 20 ส.ค. 2564
pdf 118.4043 (kB)
2564-11
20 สิงหาคม 2564 ภาพถ่าย - การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ​สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
pdf 73.6387 (kB)
2564-10
23 กรกฎาคม 2564 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
pdf 74.3496 (kB)
2564-09
21 มิถุนายน 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 / ประชุมเมื่อ 14 มิ.ย. 2564
pdf 390.5176 (kB)
2564-08
14 มิถุนายน 2564 ภาพถ่าย - การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
pdf 52.5273 (kB)
2564-07
24 พฤษภาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 / ประชุมเมื่อ 17 พ.ค. 2564
pdf 178.5938 (kB)
2564-06
17 พฤษภาคม 2564 ภาพถ่าย - การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
pdf 81.2510 (kB)
2564-05
14 พฤษภาคม 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ครั้งแรก ประจำปี 2564 / ประชุมเมื่อ 11 พ.ค. 2564
pdf 185.6260 (kB)
2564-04
12 พฤษภาคม 2564 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 2564 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก 2565
pdf 201.8281 (kB)
2564-03
12 พฤษภาคม 2564 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
pdf 92.7090 (kB)
2564-02
11 พฤษภาคม 2564 ภาพถ่าย - การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ครั้งแรก
pdf 80.7490 (kB)
2564-01
29 มกราคม 2564 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
pdf 65.4951 (kB)

ประกาศ 2563

2563-11
30 กันยายน 2563 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ สภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 47.9912 (kB)
2563-10
18 กันยายน 2563 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
pdf 66.1533 (kB)
2563-09
31 สิงหาคม 2563 รายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 / ประชุมเมื่อ 29 ส.ค. 2563
pdf 287.7646 (kB)
2563-08
21 สิงหาคม 2563 รายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 / ประชุมเมื่อ 19 ส.ค. 2563
pdf 227.8096 (kB)
2563-07
14 สิงหาคม 2563 ประกาศ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
pdf 94.6289 (kB)
2563-06
03 สิงหาคม 2563 คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ในกิจการของสภาท้องถิ่น
pdf 53.4932 (kB)
2563-05
30 เมษายน 2563 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
pdf 73.8379 (kB)
2563-04
05 มีนาคม 2563 รายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 / ประชุมเมื่อ 5 มี.ค. 2563
pdf 76.8301 (kB)
2563-03
24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
pdf 109.1494 (kB)
2563-02
31 มกราคม 2563 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
pdf 78.6123 (kB)
2563-01
03 มกราคม 2563 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
pdf 148.7705 (kB)

ประกาศ 2562

2562-16
03 ธันวาคม 2562 ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อ สภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
pdf 2.0617 (MB)
2562-15
25 พฤศจิกายน 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
pdf 2.1236 (MB)
2562-14
31 ตุลาคม 2562-2 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562
pdf 61.2002 (kB)
2562-13
31 ตุลาคม 2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
pdf 83.5137 (kB)
2562-12
17 ตุลาคม 2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
pdf 138.3506 (kB)
2562-11
27 กันยายน 2562 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2562
pdf 61.1553 (kB)
2562-10
09 กันยายน 2562 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
pdf 138.3984 (kB)
2562-09
26 สิงหาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
pdf 2.0400 (MB)
2562-08
16 สิงหาคม 2562 ประกาศสภาเทศบาล เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 2/2562
pdf 64.0176 (kB)
2562-07
15 สิงหาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
pdf 2.9254 (MB)
2562-06
31 กรกฏาคม 2562 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
pdf 88.9854 (kB)
2562-05
29 พฤษภาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
pdf 2.0109 (MB)
2562-04
30 เมษายน 2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
pdf 103.2422 (kB)
2562-03
01 เมษายน 2562 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 2562 และวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 2563
pdf 438.4385 (kB)
2562-02
28 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
pdf 2.1358 (MB)
2562-01
25 มกราคม 2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562
pdf 99.0293 (kB)

ประกาศ 2561

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

ประกาศ 2560

2560-04
27 เมษายน 2560 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
pdf 179.9404 (kB)
2560-03
02 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
pdf 302.2510 (kB)
2560-02
02 มีนาคม 2560 สภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงกำหนดสมัยประชุมสามัญ 2560 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก 2561
pdf 80.0361 (kB)
2560-01
25 มกราคม 2560 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี 2560
pdf 81.0156 (kB)

ประกาศ 2559

2559-11
30 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559
pdf 212.3408 (kB)
2559-10
28 กันยายน 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2559
pdf 129.5439 (kB)
2559-09
20 กันยายน 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559
pdf 96.4482 (kB)
2559-08
15 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2559 ครั้งที่ 1
pdf 370.6348 (kB)
2559-07
30 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
pdf 169.9902 (kB)
2559-06
03 พฤษภาคม 2559 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
pdf 303.6826 (kB)
2559-05
11 เมษายน 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2559 ครั้งที่ 2
pdf 111.4092 (kB)
2559-04
28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
pdf 120.5859 (kB)
2559-03
11 มีนาคม 2559 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ
pdf 172.4307 (kB)
2559-02
29 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
pdf 174.2461 (kB)
2559-01
19 มกราคม 2559 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
pdf 204.8037 (kB)

*******

 


UP TO TOP