mr.jojo modify

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายฉอ้อน เขื่อนเพชร

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER https://facebook.com/egovthai

โครงสร้างบุคลากร


กองคลัง

โครงสร้างกองคลังเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

บุคลากร

นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว

นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว

ผู้อำนวยการกองคลัง

1. งานการเงินและบัญชี

นางสาวพิกุลทอง ตันซาว

นางสาวพิกุลทอง ตันซาว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางพิกุล คำซาว

นางพิกุล คำซาว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววรรณิกา สิงห์กร

นางสาววรรณิกา สิงห์กร

จ้างเหมาบริการ

 
2. งานพัสดุและทรัพย์สิน

นายพฤหัส ปะกว้า

นายพฤหัส ปะกว้า

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสุภัสสร นันตา

นางสาวสุภัสสร นันตา

ลูกจ้างทั่วไป

3. งานผลประโยชน์

นางสาวสุภาพร แก้วดวง

นางสาวสุภาพร แก้วดวง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายณัฐพร  หวังดี

นายณัฐพร หวังดี

จ้างเหมาบริการ

4. งานแผนที่ภาษี

นางสาวเพ็ญวิภา วรรณรัตน์

นางสาวเพ็ญวิภา วรรณรัตน์

นักวิชาการการคลังชำนาญการ

5. งานธุรการ

นายพงศ์พิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์

นายพงศ์พิสุทธิ์ ปุรุศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

สถาบันการเงิน

นางสาวณัฐมน วิสุวรรณ

จ้างเหมาบริการ

นางสาวพิมลรัตน์ บุญยวง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

UP TO TOP