mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

โครงสร้างบุคลากร


กองคลัง

โครงสร้างกองคลังเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

| » คณะผู้บริหาร | » สภาเทศบาล | » หัวหน้าส่วนราชการ | » สำนักปลัด | » กองคลัง | » กองช่าง | » กองการศึกษา |

กองคลัง

นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว

นางสาวรุ่งอรุณ สวัสดิ์ไหว

ผู้อำนวยการกองคลัง »

นางสาวพิกุลทอง ตันซาว

นางสาวพิกุลทอง ตันซาว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

1. งานธุรการ

นางสาวรุ่งอุสา อู่สิน

นางสาวรุ่งอุสา อู่สิน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรรณิกา สิงห์กร

นางสาววรรณิกา สิงห์กร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุทธิพงค์ เชื้อเจริญ นายอลงกรณ์ สกุณา

นายสุทธิพงค์ เชื้อเจริญ

พนักงานขับรถยนต์ ทั่วไป

2. งานการเงินและบัญชี » งานการคลังและงบประมาณ

นางสาวเพ็ญวิภา วรรณรัตน์

นางสาวเพ็ญวิภา วรรณรัตน์

นักวิชาการการคลังชำนาญการ

นางสาวสุดาพร ใจคำ

นางสาวสุดาพร ใจคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิริลักษณ์ สุขคีรีไพร

นางสาวศิริลักษณ์ สุขคีรีไพร

คนงานทั่วไป

 นางสาวเบญจาภรณ์ ใจเย็น

นางสาวเบญจาภรณ์ ใจเย็น

จ้างเหมาบริการ

3. งานพัฒนารายได้ » งานแผนที่ภาษี

นางสาวสุวรรณี  บุญตอม

นางสาวสุวรรณี บุญตอม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ว่าง)

คนงานทั่วไป

นายณัฐพร  หวังดี

นายณัฐพร หวังดี

จ้างเหมาบริการ

4. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

(ว่าง)

นักวิชาการพัสดุ

ว่าที่ร้อยตรีพฤหัส ปะกว้า

ว่าที่ร้อยตรีพฤหัส ปะกว้า

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวเกศกานดา ขัตหลง

นางสาวเกศกานดา ขัตหลง

คนงานทั่วไป

UP TO TOP