mr.jojo modify


นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

• วัดพระบาทรอยวัว •

วัดพระบาทรอยวัว บ.ห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• วัดพระบาทรอยวัว (ร้าง) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดพระบาทรอยวัว ตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง (ทล.1178 กม.18)

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พิกัด Lat Long : 19.5730 , 98.9557

บรรยากาศร่มรื่น ชมวิวธรรมชาติของบ้านห้วยเป้า ตั้งอยู่บนดอยสูงสามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงาม

เชิญสักการะบูชาวัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

• การเดินทาง จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (4 แยกข่วงสิงห์)

ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ผ่าน อ.แม่ริม , อ.แม่แตง , อ.เชียงดาว

ถึงทางแยกเมืองงาย ให้มาทาง ทางหลวงหมายเลข 1178 อีก 18 กม. (ทล.1178 กม.18)

เมื่อถึงหมู่บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง สังเกตป้าย (อยู่ติดกับโครงการหลวงห้วยเป้า)

ระยะทางจาก (อ.เมือง - วัดพระบาทรอยวัว) 93 กิโลเมตร

ระยะทางจาก (ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว - วัดพระบาทรอยวัว) 25 กิโลเมตร


• เส้นทาง วัดพระบาทรอยวัว สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-045120 เวลา 08.30 - 16.30 ทุกวัน

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า


วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า

วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า วัดพระบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว

วัดพระบาทรอยวัว วัดพระบาทรอยวัว