mr.jojo modify

นายสฤษดิ์  สุภาเลิศ

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

time server www.tkpm.go.th

LINK BANNER

• ถ้ำเชียงดาว •

ถ้ำเชียงดาว บ้านถ้ำ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

• ถ้ำเชียงดาว

• • • ถ้ำเชียงดาว หมู่บ้านถ้ำ ต.เชียงดาว
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พิกัด Lat Long : 19.394500 , 98.928500
ชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมีหินงอกหินย้อย
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม
มีน้ำใส่ไหลเย็นจากในถ้ำ ไหลออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ
รวมกันเป็นสระน้ำหน้าถ้ำ
มีปลาหน้าถ้ำ บรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
• ถ้ำพระนอน ยาว 360 ม.
• ถ้ำแก้ว ถ้ำน้ำ ยาว 734 ม.
• ถ้ำมืด ถ้ำม้า ยาว 735 ม.
ถ้ำแรกจะเป็นถ้ำพระนอน ต้องเสียค่าบำรุงไฟฟ้า 20 บาท
หากต้องการชมถ้ำอื่นๆ มีไกด์ชาวบ้านนำทาง
ต้องเสียค่าไกด์ 100 บาท เหมาจ่ายไปได้ครบทุกถ้ำ

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำพระนอนเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำพระนอน

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว