mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง(01) » งานแผนฯ , งานเทศบัญญัติ


พิมพ์คำค้นหา :ค้นหา : เอกสาร - รายงาน ทั้งหมด

ลำดับ
ประกาศ
หัวข้อ : รายการ
type:ขนาดไฟล์

(preview:download)

ประกาศ 2566

2566-03
19 ตุลาคม 2566 ประกาศใช้ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 737.3643 (kB)
2566-02
19 กันยายน 2566 ประกาศใช้ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567
pdf 3.6890 (MB)
2566-01
31 มีนาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
pdf 636.2461 (kB)

ประกาศ 2565

2565-09
04 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf 881.9414 (kB)
2565-08
20 ตุลาคม 2565 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
pdf 856.3242 (kB)
2565-07
18 ตุลาคม 2565 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf 911.8291 (kB)
2565-06
18 ตุลาคม 2565 ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ 2565)
pdf 13.2698 (MB)
2565-05
05 ตุลาคม 2565 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf 443.0410 (kB)
2565-04
23 กันยายน 2565 ประกาศใช้เทศบัญญัติ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf 3.5003 (MB)
2565-03
31 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)
pdf 489.7744 (kB)
2565-02
31 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)
pdf 490.3369 (kB)
2565-01
17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
pdf 257.3164 (kB)

ประกาศ 2564

2564-06
17 พฤศจิกายน 2564 ผลการติตตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการติตตาม ฯ
pdf 1.3361 (MB)
2564-05
26 ตุลาคม 2564 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
pdf 5.1827 (MB)
2564-04
19 ตุลาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
pdf 3.7065 (MB)
2564-03
15 ตุลาคม 2564 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565
pdf 1.4343 (MB)
2564-02
17 กันยายน 2564 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf 2.7148 (MB)
2564-01
23 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf 2.4678 (MB)

ประกาศ 2563

2563-04
23 พฤศจิกายน 2563 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
pdf 3.9658 (MB)
2563-03
20 ตุลาคม 2563 ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการติตตามฯ
pdf 1.1517 (MB)
2563-02
20 ตุลาคม 2563 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564
pdf 1.5388 (MB)
2563-01
22 กันยายน 2563 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf 7.5265 (MB)

ประกาศ 2562

2562-06
17 ธันวาคม 2562 ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
pdf 1.3283 (MB)
2562-05
03 ธันวาคม 2562 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
pdf 2.0617 (MB)
2562-04
07 ตุลาคม 2562 ประกาศ แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
pdf 2.2890 (MB)
2562-03
09 กันยายน 2562 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf 6.2896 (MB)
2562-02
14 มิถุนายน 2562 รายงานผลการประชุม คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
pdf 3.6771 (MB)
2562-01
14 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
pdf 3.5651 (MB)

ประกาศ 2561

2561-02
16 ตุลาคม 2561 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562
pdf 825.4014 (kB)
2561-01
18 กันยายน 2561 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
pdf 2.4293 (MB)

ประกาศ 2560

2560-01
18 กันยายน 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
pdf 1.3896 (MB)

ประกาศ 2559

2559-05
31 ตุลาคม 2559 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
pdf 1.4576 (MB)
2559-04
31 ตุลาคม 2559 ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา พ.ศ. 2559
pdf 450.2871 (kB)
2559-03
12 ตุลาคม 2559 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2560
pdf 920.6523 (kB)
2559-02
12 กันยายน 2559 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf 1.1428 (MB)
2559-01
30 พฤษภาคม 2559 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
pdf 1.7033 (MB)

ประกาศ 2558

2558-03
30 ตุลาคม 2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563)
pdf 508.5742 (kB)
2558-02
16 กันยายน 2558 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf 3.2377 (MB)
2558-01
26 มิถุนายน 2558 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
pdf 2.2510 (MB)

ประกาศ 2557

2557-02
15 ตุลาคม 2557 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2558
pdf 804.3252 (kB)
2557-01
30 มิถุนายน 2557 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
pdf 3.8188 (MB)

ประกาศ 2556

2556-03
30 ตุลาคม 2556 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2559)
pdf 328.0527 (kB)
2556-02
15 ตุลาคม 2556 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2557
pdf 851.5605 (kB)
2556-01
30 มิถุนายน 2556 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
pdf 1.4893 (MB)

*******

 


UP TO TOP