mr.jojo modify


 นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง

LINK BANNER 

LINK ที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว่

หน่วยงานภายนอก

สำหรับเจ้าหน้าที่

LINK ช่องทางลัด

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
สายด่วน ผู้บริหาร

นายศรีวอน บุญกองรัตน์

(นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง)

โทรศัพท์ 086-1947678

นายสฤษดิ์ สุภาเลิศ

(ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง)

โทรศัพท์ 081-9930790

UP TO TOP